search

Tiếng nói của bạn rất quan trọng

Mar. 10, 2021
 

Kính gửi các Gia đình và Học sinh,

Học khu Công lập Denver (DPS) sẽ tổ chức một vài buổi đàm luận về vấn đề chuyển các Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học ra khỏi các trường học trễ nhất vào cuối năm học này.  Chúng tôi muốn tiến về phía trước trong quá trình chuyển đổi này cùng với cộng đồng. Chúng tôi kính mời quý vị chia sẻ với chúng tôi những niềm hy vọng và những lo ngại về quá trình chuyển đổi này tại buổi họp tiếp theo của chúng ta. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp các trường học và cộng đồng chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho sự chuyển đổi này cũng như cho công việc loại bỏ hệ thống thúc đẩy dẫn lối từ nhà trường đến nhà tù.

Hãy cùng chúng tôi tham gia một diễn đàn từ 5:00 – 6:00 tối vào Thứ Tư, ngày 17 tháng Ba được tổ chức bằng tiếng Việt và phiên dịch sang tiếng Anh.

Thông tin buổi họp: Dưới đây là các lựa chọn để tham gia sự kiện này 

Tham gia Cuộc họp qua Zoom: tinyurl.com/SROTransitionMeeting 

Số ID của Cuộc họp: 988 3233 1492

Mật mã: 578010

HOẶC,

Số Di động

+16699006833, 98832331492# US 

+12532158782, 98832331492# US 

Ý kiến của quý vị rất quan trọng với chúng tôi khi chúng ta mong muốn tiếp tục xây dựng các trường học an toàn và lành mạnh. Thời gian này sẽ cho quý vị khoảng lặng để nghe được các trường nào sẽ chứng kiến sự chuyển đổi này. Các đội ngũ từ học khu sẽ tham gia và sẵn lòng trực tiếp lắng nghe các thắc mắc, niềm hy vọng và sự lo ngại của quý vị.

Như quý vị có thể biết biết, Hội đồng Giáo dục (BoE) của Học khu Công lập Denver đã thông qua một nghị quyết trong mùa hè 2020 để loại bỏ tất cả Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học ra khỏi các trường học thuộc DPS. Các Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học là nhân viên của Sở Cảnh sát Denver (DPD) và đã làm việc bên trong một số trường DPS. Nói rõ hơn là đã có chưa tới 20 Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học tại 220 trường học của chúng tôi.

Do đa số các trường học của chúng tôi chưa bao giờ có Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học, nên chúng tôi có rất nhiều ví dụ về cách thức cung cấp các trường học an toàn mà không cần có cảnh sát DPD bên trong tòa nhà trường học. Tuy nhiên, ngay cả khi không có Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học trong các tòa nhà, chúng tôi biết vẫn còn nhiều việc cần làm để chấm dứt hệ thống thúc đẩy dẫn lối từ nhà trường đến nhà tù. Những nỗ lực này bao gồm giảm số lượng các cáo buộc hình sự đối với học sinh của chúng tôi, giảm chuyển hồ sơ học sinh đến cơ quan thực thi pháp luật và tiếp tục tạo ra các trường học an toàn thông qua các biện pháp an toàn và kỷ luật tích cực. Chúng tôi cũng chú trọng bảo đảm rằng, trong các trường hợp khi chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ của cảnh sát trong các khu học xá, các viên chức thực thi pháp luật đó sẽ hợp tác với các trường và học sinh của chúng tôi theo phương thức chống phân biệt chủng tộc và đáp ứng văn hóa.

Trong nỗ lực không ngừng của chúng tôi để đảm bảo rằng tất cả học sinh có trường học an toàn và lành mạnh, chúng tôi biết rằng điều quan trọng là chúng tôi phải lắng nghe ý kiến của các học sinh và gia đình tại các trường có Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học. Ý kiến đóng góp của quý vị sẽ giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn cho quá trình chuyển đổi này và đảm bảo rằng những niềm hy vọng, kỳ vọng và mối quan tâm của quý vị về việc loại bỏ hệ thống thúc đẩy dẫn lối từ nhà trường đến nhà tù được giải quyết.  

Chúng tôi sẽ tổ chức thêm các cuộc họp vào Tháng Tư để chia sẻ về kế hoạch chuyển đổi dự thảo và thu thập ý kiến và nhận xét của quý vị về các thay đổi cuối cùng cho sự chuyển đổi này. Để bảo đảm việc chuyển đổi đưa các Cảnh sát viên Hỗ trợ Trường học ra khỏi các trường học sẽ có hiệu quả cho các học sinh, gia đình và các lãnh đạo các trường học, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia với các gia đình và học sinh trong năm học tới.

Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập: dpsk12.org/sro-transition/

Invitation to SRO Community Meeting

Dear Families and Students,

Denver Public Schools (DPS) will be hosting several conversations about School Resource Officers being transitioned out of schools by the end of this school year. We want to move forward in this transition together with the community. We invite you to share with us your hopes and concerns with this transition at our upcoming meeting. Your input will help us better prepare our schools and community for the transition and work toward eliminating the school-to-prison pipeline.

Join us from 5:00pm – 6:00pm on Wednesday, March 17th for a forum hosted in Vietnamese and interpreted into English.

Meeting information: Below are the options to join the event 

Join Zoom Meeting: tinyurl.com/SROTransitionMeeting 

Meeting ID: 988 3233 1492

Passcode: 578010

OR,

One tap mobile

+1 669 900 6833, 98832331492# US 

+1 253 2158 782, 98832331492# US

Your thoughts are so important to us as we look forward to continuing to build safe and healthy schools. This time will provide a space for you to hear which schools will see this transition. Team members from the school district will participate and be available to hear your questions, hopes and concerns directly.

As you might know, the Denver Public Schools Board of Education approved a resolution in the summer of 2020 to remove all School Resource Officers from DPS schools. School Resource Officers are employees of the Denver Police Department who worked inside some DPS schools. For some context, less than 20 School Resource Officers were in our 220 schools.

Since the vast majority  of our  schools have never had School Resource Officers, we have numerous many examples of how to provide safe schools without having a DPD officer inside the building. But even without School Resource Officers in our buildings, we know there is ongoing work needed to end the school-to-prison pipeline. These efforts include decreasing the number of criminal citations to our students, reducing referrals to law enforcement for our students, and continuing to create safe schools through positive safety and discipline measures. We are also focused on ensuring making sure that, in those instances times when we do need police support on our campuses, those law enforcement officers are working with our schools and students in an anti-racist and culturally-responsive way.

In our ongoing endeavor to ensure continuous work trying to make sure that all of our students have safe and healthy schools, we know that it is important that we hear from students and families at our schools with School Resource Officers. Your input will help us better prepare for the transition and ensure that your hopes, expectations and concerns about eliminating the school-to-prison pipeline are addressed.  

We will host more meetings in April to share a draft transition plan and get your feedback and input on final changes to this transition. To ensure the transition of School Resource Officers out of schools is working for our students, families and school leaders, we will continue to engage with families and students into the next school year.

For questions and to learn more, visit: dpsk12.org/sro-transition/