search

SRO Transition Workgroup

Overview

Workgroup is one of the key group/structures that has been convened as directed in the BoE Resolution to move the work forward to rethink and redefine school safety.

Purpose

This Workgroup will identify and prioritize needs to ensure the safety of students, staff and the community by identifying gaps, researching best practices and developing recommendations to redefine school safety.

Example of Deliverables

 • Current state/gap assessment: What is the problem and what we are trying to solve for
 • Future state/desired state: Research best practices, synthesize input from community engagement cycles
 • Exploration and ideation for solutions: Reallocation of funding, new procedures/resources, shift in culture and practice, systemic shifts
 • Recommendations: Support in schools with SROs and what safety and discipline look like in schools moving forward

Session Materials & Updates

Sessions are scheduled on a monthly basis and are subject to change. They are only open to members. Presentations and updates will be added below after each session.

Grupo de trabajo para la transición de oficiales de seguridad escolar

Resumen

El grupo de trabajo es uno de los grupos o estructuras clave que se ha convocado, según se indica en la resolución del Consejo de Educación, para hacer avanzar el trabajo de repensar y redefinir la seguridad escolar.

Objetivo

Este grupo de trabajo identificará y priorizará las necesidades para garantizar la seguridad de los estudiantes, el personal y la comunidad al identificar brechas, investigar las mejores prácticas y elaborar recomendaciones para redefinir la seguridad escolar.

Ejemplo de resultados esperados

 • Evaluación del estado o brecha actual: ¿Cuál es el problema? ¿Qué estamos tratando de resolver?
 • Estado futuro o estado deseado: investigar las mejores prácticas, sintetizar los aportes de los ciclos de participación de la comunidad
 • Explorar y buscar soluciones: reasignación de fondos, nuevos procedimientos o recursos, cambio en la cultura y prácticas, cambios sistémicos
 • Recomendaciones: apoyo en las escuelas con oficiales de seguridad escolar y cómo será la seguridad y la disciplina en las escuelas en el futuro

Actualizaciones y materiales de la sesión

Las sesiones se programan mensualmente y están sujetas a cambios. Son solo para miembros. Las presentaciones y actualizaciones se agregarán a continuación, después de cada sesión.

Nhóm Công tác Phụ trách Chuyển tiếp SRO

Tổng quan

Nhóm công tác là một trong những nhóm/cơ cấu chủ chốt đã được triệu tập theo chỉ dẫn trong Nghị quyết của BoE để thúc đẩy thực hiện công việc nhằm xem xét lại và định nghĩa lại về an toàn trường học.

Mục đích

Nhóm công tác này sẽ xác định và xếp thứ tự ưu tiên các nhu cầu để đảm bảo sự an toàn của học sinh, nhân viên và cộng đồng bằng cách xác định các lỗ hổng, nghiên cứu các biện pháp thực hành tốt nhất và xây dựng các đề xuất để định nghĩa lại về an toàn trường học.

Ví dụ về các Kết quả Đưa ra

 • Đánh giá tình trạng/lỗ hổng hiện tại: Vấn đề là gì và chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề gì
 • Trạng thái trong tương lai/trạng thái mong muốn: Nghiên cứu các biện pháp thực hành tốt nhất, tổng hợp ý kiến đóng từ các chu kỳ khuyến khích cộng đồng tham gia
 • Khám phá và tìm ra các giải pháp: Phân bổ lại kinh phí, các quy trình/nguồn lực mới, sự thay đổi trong văn hóa và thực hành, sự thay đổi mang tính hệ thống
 • Các đề xuất: Hỗ trợ trong các trường học có SRO và an toàn và kỷ luật được thực hiện như thế nào tại các trường học trong thời gian sắp tới

Các Tài liệu & Thông tin Cập nhật cho các Phiên họp

Các phiên họp được lên lịch hàng tháng và có thể thay đổi. Các phiên họp chỉ mở cho các thành viên. Các bài trình bày và thông tin cập nhật sẽ được bổ sung bên dưới sau mỗi phiên họp.

School mural

በዚህ ድርጣቢያ ላይ በመረጡት ቋንቋ መረጃን ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ የትርጉም አገልግሎትን ለመጠየቅ የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ የእገዛ መስመር ወደ ሆነው ወደ 720-423-3054 ይደውሉ እባክዎ።

School mural

Si vous souhaitez accéder aux informations de cette page Web dans la langue de votre choix, veuillez appeler la ligne d’assistance téléphonique aux familles et aux communautés au 720-423-3054 pour demander une traduction.

School mural

ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ စာမ်က္ႏွာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကားျဖင့္ ရယူၾကည့္႐ႈလုိပါက ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာကူညီေပးေရးဖုန္းလုိင္း 720-423-3054 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

School mural

यदि तपाईँ आफूले चाहेको भाषामा यस वेबपृष्ठमा भएको जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनुवाद अनुरोध गर्नका लागि कृपया 720-423-3054 मा परिवार तथा समुदाय हेल्पलाइनलाई फोन गर्नुहोस्।

School mural

Если вы хотите получить доступ к информации на этой веб-странице на предпочитаемом вами языке, обратитесь на горячую линию службы поддержки семьи и сообщества по телефону 720-423-3054, чтобы отправить запрос на перевод.

School mural

Haddii aad rabto in aad macluumaadka ku qoran boggan ku hesho afkaaga hooyo, fadlan la soo xiriir Xafiiska Caawimaadda Qoysaska iyo Dadweynaha oo uu taleefankoodu yahay 720-423-3054 si aad uga codsato turjumaad.

School mural

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات في هذه الصفحة بلغتك المفضلة، يرجى التواصل مع خط مساعدة الأسر والمجتمع على الرقم 720-423-3054 لطلب الترجمة.