search

SRO Transition Timeline

School mural

Phase 0: Project Initiation

Sept. – Oct. 2020

 • Convene project planning team
 • Determine key stakeholders to engage in the co-creation process

Phase 1: Visioning & Planning

Nov. – Dec. 2020

 • Determine approach and plan for outreach, engagement and communication in collaboration with community partners

Dec. 31, 2020

 • 25% SRO reduction in effect: SRO roles removed from Lake, Henry, Kepner campuses

Phase 2: Development & Engagement

Jan. – May 2021

Workgroup

 • Launch the Workgroup
 • Assess the current state, future state and gap
 • Determine priorities for the scope of work
 • Explore and ideate solutions
 • Finalize recommendations

Broad Community Engagement

 • Launch community engagement cycles
 •  Listening during Town Hall meetings to enact healing and reconciliation
 • Have a dialogue and gather input and feedback
 • Share updates on the progress and information from Subject Matter Experts (SME)

March 2021

 • Provide written update on the progress to the Board of Education (BoE)

May 2021

 • Present finalized recommendations to the BoE

Phase 3: Implementation & Planning

May – Jul. 2021

 • Prepare to implement and execute recommendations to redefine school safety for the 2021-22 School Year

May 28, 2021

 • 100% SRO reduction in effect: Removal of SRO from remaining school campuses

Phase 4: Implementation & Operational

Fall 2021

 • Implement new support plan and procedures in all DPS school campuses that transitioned from SRO roles
 • Implement recommendations from the Workgroup and community engagement
 • The 2021-22 School Year begins without SRO in DPS schools

Cronograma de transición de los oficiales de seguridad escolar

School mural

Fase 0: inicio del proyecto

Septiembre a octubre de 2020

 • Se convocará al equipo de planificación del proyecto
 • Se determinará quiénes son las partes interesadas clave que participarían en el proceso de cocreación

Fase 1: visión y planificación

Noviembre a diciembre de 2020

 • Se determinará el enfoque y se planificará el alcance, la participación y la comunicación en colaboración con los socios comunitarios

31 de diciembre de 2020

 • Entrará en vigencia la reducción el 25 % de los oficiales de seguridad escolar: se retirarán de funciones en los campus Lake, Henry y Kepner

Fase 2: desarrollo y participación

Enero a mayo de 2021

Grupo de trabajo

 • Se conformará el grupo de trabajo
 • Se evaluará el estado actual, el futuro y la brecha
 • Se determinarán las prioridades para el alcance del trabajo
 • Se explorarán y buscarán soluciones
 • Se finalizarán las recomendaciones

Participación amplia de la comunidad

 • Iniciarán los ciclos de participación comunitaria
 • Se practicará la escucha activa durante las reuniones abiertas al público para promulgar la sanación y reconciliación
 • Se mantendrán diálogos y se recopilarán opiniones y comentarios
 • Se publicarán actualizaciones sobre el progreso y la información de expertos en la materia

Marzo de 2021

 • Se proporcionará actualización escrita sobre el progreso al Consejo de Educación

Mayo de 2021

 • Se presentarán las recomendaciones finalizadas al Consejo de Educación

Fase 3: implementación y planificación

Mayo a julio de 2021

 • Se preparará la implementación y puesta en práctica de recomendaciones a fin de redefinir la seguridad escolar para el año escolar 2021-22

28 de mayo de 2021

 • Entrará en vigencia la reducción el 100 % de los oficiales de seguridad escolar: se retirarán de funciones en los campus escolares restantes

Fase 4: implementación y aspecto operativo

Otoño de 2021

 • Se implementará un nuevo plan y procedimientos de apoyo en todos los campus escolares de DPS que hicieron la transición de los oficiales de seguridad escolar
 • Se implementarán las recomendaciones del grupo de trabajo y la participación de la comunidad
 • El año escolar 2021-22 comenzará sin oficiales de seguridad escolar en las escuelas de DPS

SRO Transition Timeline

School mural

Giai đoạn 0: Khởi động Dự án

Tháng 9 – Tháng 10, 2020

 • Triệu tập nhóm lập kế hoạch dự án
 • Xác định các bên liên quan chính để tham gia vào quá trình đồng thực hiện

Giai đoạn 1: Hình dung và Lập kế hoạch

Tháng 11 – Tháng 12, 2020

 • Xác định phương pháp tiếp cận và lập kế hoạch tiếp cận, khuyến khích sự tham gia và giao tiếp với sự phối hợp với các đối tác cộng đồng

Ngày 31 Tháng 12, 2020

 • Việc giảm 25% SRO có hiệu lực: Vai trò của SRO bị xóa bỏ khỏi các khuôn viên trường Lake, Henry, Kepner

Giai đoạn 2: Phát triển & Khuyến khích Tham gia

Tháng 1 – Tháng 5, 2021

Nhóm Công tác

 • Triển khai Nhóm Công tác
 • Đánh giá tình trạng hiện tại, trạng thái trong tương lai và lỗ hổng
 • Xác định mức độ ưu tiên cho phạm vi công việc
 • Khám phá và đưa ra các ý tưởng giải pháp
 • Hoàn thành các đề xuất

Sự Tham gia Rộng rãi của Cộng đồng

 • Triển khai các chu kỳ khuyến khích cộng đồng tham gia
 • Lắng nghe trong các buổi Họp Cộng đồng để thực hiện việc hàn gắn và hòa giải
 • Đối thoại và thu thập các ý kiến đóng góp và phản hồi
 • Chia sẻ thông tin cập nhật về tiến trình và thông tin từ các Chuyên gia về Lĩnh vực (Subject Matter Experts – SME)

Tháng Ba, 2021

 • Cung cấp thông tin cập nhật bằng văn bản về tiến độ cho Hội đồng Giáo dục (BoE)

Tháng Năm, 2021

 • Trình bày các đề xuất đã hoàn thiện cho BoE

Giai đoạn 3: Thực hiện & Lập kế hoạch

Tháng 5 – Tháng 7, 2021

 • Chuẩn bị triển khai và thực hiện các khuyến nghị nhằm định nghĩa lại về an toàn trường học cho Năm học 2021-22

28 Tháng Năm, 2021

 • Việc giảm 100% SRO có hiệu lực: Loại bỏ SRO khỏi các trường học còn lại

Giai đoạn 4: Thực hiện & Vận hành

Mùa thu 2021

 • Thực hiện kế hoạch và các quy trình hỗ trợ mới trong tất cả các khuôn viên trường học của DPS đã được chuyển tiếp loại bỏ vai trò của SRO
 • Thực hiện các đề xuất từ Nhóm công tác và sự tham gia của cộng đồng
 • Năm học 2021-22 bắt đầu mà không có SRO trong các trường học của DPS
School mural

በዚህ ድርጣቢያ ላይ በመረጡት ቋንቋ መረጃን ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ የትርጉም አገልግሎትን ለመጠየቅ የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ የእገዛ መስመር ወደ ሆነው ወደ 720-423-3054 ይደውሉ እባክዎ።

School mural

Si vous souhaitez accéder aux informations de cette page Web dans la langue de votre choix, veuillez appeler la ligne d’assistance téléphonique aux familles et aux communautés au 720-423-3054 pour demander une traduction.

School mural

ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ စာမ်က္ႏွာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကားျဖင့္ ရယူၾကည့္႐ႈလုိပါက ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာကူညီေပးေရးဖုန္းလုိင္း 720-423-3054 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

School mural

यदि तपाईँ आफूले चाहेको भाषामा यस वेबपृष्ठमा भएको जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनुवाद अनुरोध गर्नका लागि कृपया 720-423-3054 मा परिवार तथा समुदाय हेल्पलाइनलाई फोन गर्नुहोस्।

School mural

Если вы хотите получить доступ к информации на этой веб-странице на предпочитаемом вами языке, обратитесь на горячую линию службы поддержки семьи и сообщества по телефону 720-423-3054, чтобы отправить запрос на перевод.

School mural

Haddii aad rabto in aad macluumaadka ku qoran boggan ku hesho afkaaga hooyo, fadlan la soo xiriir Xafiiska Caawimaadda Qoysaska iyo Dadweynaha oo uu taleefankoodu yahay 720-423-3054 si aad uga codsato turjumaad.

School mural

ذا كنت ترغب في الحصول على معلومات في هذه الصفحة بلغتك المفضلة، يرجى التواصل مع خط مساعدة الأسر والمجتمع على الرقم 720-423-3054 لطلب الترجمة.