search

SRO Transition Steering Committee

Overview

Steering Committee is one of the key group/structures that has been convened to move the work forward to rethink and redefine school safety.

Purpose

This Steering Committee will provide oversight and accountability, provide leadership on key decisions and advocate for this work.

Deliverables

 • Feedback on outputs from the Workgroup, planning team & community engagement
 • Approval for project to move to next phases
 • Project decisions based on options from Workgroup or Planning Team
 • Support and address with escalation and issue resolution

Meeting Materials & Updates

Meetings are scheduled on a monthly basis and are subject to change. They are only open to members. Presentations and updates will be added below after each meeting.

Comité directivo de transición de oficiales de seguridad escolar

Resumen

El Comité directivo es uno de los grupos o estructuras clave que se ha convocado para hacer avanzar el trabajo de repensar y redefinir la seguridad escolar.

Objetivo

El Comité directivo supervisará y rendirá cuentas, proporcionará liderazgo en decisiones clave y promoverá este trabajo.

Resultados esperados

 • Comentarios sobre los resultados del grupo de trabajo, el equipo de planificación y la participación de la comunidad
 • Aprobación del proyecto para pasar a las siguientes fases
 • Decisiones del proyecto basadas en opciones del grupo de trabajo o del equipo de planificación
 • Apoyo y abordaje prioritario, y resolución de problemas

Actualizaciones y materiales de la reunión

Las reuniones se programan mensualmente y están sujetas a cambios. Son solo para miembros. Las presentaciones y actualizaciones se agregarán a continuación, después de cada reunión.

Ban Chỉ đạo Chuyển tiếp SRO

Tổng quan

Ban Chỉ đạo là một trong những nhóm/cơ cấu chủ chốt đã được triệu tập để thúc đẩy tiến hành công việc nhằm xem xét lại và định nghĩa lại về an toàn trường học.

Mục đích

Ban Chỉ đạo này sẽ giám sát và chịu trách nhiệm, đóng vai trò lãnh đạo đưa ra các quyết định chính và bảo vệ quyền lợi cho công việc này.

Các Kết quả Đưa ra

 • Phản hồi về các kết quả đầu ra từ Nhóm công tác, nhóm lập kế hoạch và sự tham gia của cộng đồng
 • Phê duyệt dự án chuyển sang giai đoạn tiếp theo
 • Các quyết định của dự án dựa trên những lựa chọn từ Nhóm Công tác hoặc Nhóm Lập Kế hoạch
 • Hỗ trợ và giải quyết với các bản báo cáo lên cấp trên và giải quyết vấn đề

Các Tài liệu & Thông tin Cập nhật cho các Buổi họp

Các buổi họp được lên lịch hàng tháng và có thể thay đổi. Các buổi họp chỉ mở cho các thành viên. Các bài trình bày và thông tin cập nhật sẽ được bổ sung bên dưới sau mỗi buổi họp.

School mural

በዚህ ድርጣቢያ ላይ በመረጡት ቋንቋ መረጃን ለማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ የትርጉም አገልግሎትን ለመጠየቅ የቤተሰብ እና የማኅበረሰብ የእገዛ መስመር ወደ ሆነው ወደ 720-423-3054 ይደውሉ እባክዎ።

School mural

Si vous souhaitez accéder aux informations de cette page Web dans la langue de votre choix, veuillez appeler la ligne d’assistance téléphonique aux familles et aux communautés au 720-423-3054 pour demander une traduction.

School mural

ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ စာမ်က္ႏွာမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္ႏွစ္သက္ရာဘာသာစကားျဖင့္ ရယူၾကည့္႐ႈလုိပါက ဘာသာျပန္ဆုိခ်က္ ေတာင္းခံရန္ မိသားစုႏွင့္ ရပ္ရြာကူညီေပးေရးဖုန္းလုိင္း 720-423-3054 သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

School mural

यदि तपाईँ आफूले चाहेको भाषामा यस वेबपृष्ठमा भएको जानकारी प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, अनुवाद अनुरोध गर्नका लागि कृपया 720-423-3054 मा परिवार तथा समुदाय हेल्पलाइनलाई फोन गर्नुहोस्।

School mural

Если вы хотите получить доступ к информации на этой веб-странице на предпочитаемом вами языке, обратитесь на горячую линию службы поддержки семьи и сообщества по телефону 720-423-3054, чтобы отправить запрос на перевод.

School mural

Haddii aad rabto in aad macluumaadka ku qoran boggan ku hesho afkaaga hooyo, fadlan la soo xiriir Xafiiska Caawimaadda Qoysaska iyo Dadweynaha oo uu taleefankoodu yahay 720-423-3054 si aad uga codsato turjumaad.

School mural

إذا كنت ترغب في الحصول على معلومات في هذه الصفحة بلغتك المفضلة، يرجى التواصل مع خط مساعدة الأسر والمجتمع على الرقم 720-423-3054 لطلب الترجمة.