search

SRO Transition Community Engagement

Overview

Broad community engagement is one of the critical components in rethinking and redefining school safety. We will begin engaging school leaders first, then SRO schools, then the broader community beyond SRO schools.

Purpose

Broad community engagement will provide input on the current state and desired state of school safety and provide input on the recommendations from the Workgroup.

Deliverables

 • Healing and reconciliation
 • Naming the problem and what we need to solve collectively
 • Understanding the impact on schools, students and communities with SRO support, what their concerns and hopes are, etc.
 • Provide input on the future/desired state
 • Share information from experts with the community to end the school to prison pipeline
 • Hear lived experiences to help inform changes needed in the school to prison pipeline

Meetings Materials & Updates

Meetings are scheduled on a monthly basis and are subject to change. Presentations will be added below after each meeting.

Participación de la comunidad en la transición de los oficiales de seguridad escolar

Resumen

La participación amplia de la comunidad es uno de los componentes fundamentales para repensar y redefinir la seguridad escolar. Comenzaremos con la participación de los líderes escolares primero; luego, de las escuelas con oficiales de seguridad escolar y, posteriormente, de la comunidad en general, más allá de las escuelas con oficiales.

Objetivo

La amplia participación de la comunidad proporcionará información sobre el estado actual y el estado deseado de la seguridad escolar, así como sobre las recomendaciones del grupo de trabajo.

Resultados esperados

 • Sanación y reconciliación
 • Denominar el problema y lo que necesitamos resolver colectivamente
 • Comprender la manera en la que afecta a las escuelas, los estudiantes y las comunidades que cuentan con el apoyo de oficiales de seguridad escolar, cuáles son sus inquietudes y esperanzas, etc.
 • Proporcionar información sobre el estado futuro o deseado
 • Compartir información de expertos con la comunidad para poner fin al camino “de la escuela a la cárcel”
 • Escuchar experiencias vividas para que se produzcan los cambios necesarios en el camino “de la escuela a la cárcel”

Actualizaciones y materiales de las reuniones

Las reuniones se programan mensualmente y están sujetas a cambios. Las presentaciones se agregarán a continuación, después de cada reunión.

Sự Tham gia của Cộng đồng vào Quá trình Chuyển tiếp SRO

Tổng quan

Sự tham gia rộng rãi của cộng đồng là một trong những thành phần quan trọng trong việc xem xét lại và định nghĩa lại về an toàn trường học. Chúng tôi sẽ bắt đầu khuyến khích sự tham gia của các nhà lãnh đạo trường học trước, sau đó là các trường có SRO, sau đó là cộng đồng rộng lớn hơn ngoài các trường có SRO.

Mục đích

Sự tham gia rộng rãi của cộng đồng sẽ cung cấp ý kiến đóng góp về tình trạng hiện tại và trạng thái an toàn trường học mong muốn và cung cấp ý kiến đóng góp về các khuyến nghị từ Nhóm Công tác.

Các Kết quả Đưa ra

 • Hàn gắn và hòa giải
 • Nêu ra vấn đề và những gì chúng ta cần cùng nhau giải quyết
 • Hiểu tác động đối với những trường học, học sinh và cộng đồng mà hiện có sự hỗ trợ của SRO, các mối quan ngại và hy vọng của họ là gì, v.v.
 • Cung cấp ý kiến đóng góp về trạng thái trong tương lai/mong muốn
 • Chia sẻ thông tin từ các chuyên gia với cộng đồng để chấm dứt quá trình từ trường học đến nhà tù
 • Lắng nghe những kinh nghiệm thực tế để giúp cung cấp thông tin nhằm thực hiện những thay đổi cần thiết đối với quá trình từ trường học đến nhà tù

Các Tài liệu & Thông tin Cập nhật cho các Buổi họp

Các buổi họp được lên lịch hàng tháng và có thể thay đổi. Các bài trình bày sẽ được bổ sung bên dưới sau mỗi phiên họp.