Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

School Resource Officer Transition Updates: Join Us To Learn About Safety Next School Year

Apr. 29, 2021
 
School mural

Denver Public Schools (DPS) hosted several conversations about School Resource Officers being transitioned out of schools by the end of this school year. We heard your hopes and concerns with this transition, and worked to address some of these by providing public discipline and safety data and creating a Frequently Asked Questions webpage

During these community meetings in May, we will share updates on what support for school safety will look like next school year and there will be time for questions and answers from community members. DPS staff from teams such as the Department of Safety and Student Equity and Opportunity will attend these events and be there to answer questions. 

Event

How to Join

English community meeting

*simultaneous Spanish and Vietnamese interpretation will be available

Monday, May 10, 5:30 – 6:30

Spanish community meeting

*consecutive English interpretation will be available 

Tuesday, May 11, 5:30 – 7:00 

    • Passcode: 784878

Vietnamese community meeting

*consecutive English interpretation will be available 

Tuesday, May 18, 5:00 – 6:30 pm

    • Passcode: 979442

We know there is ongoing work needed to end the school-to-prison pipeline, and your input has helped us take steps toward this goal. These efforts include decreasing the number of criminal citations to our students, reducing referrals to law enforcement for our students, and continuing to create safe schools through positive safety and discipline measures. We are also focused on making sure that, in those times when we do need police support on our campuses, those law enforcement officers are working with our schools and students in an anti-racist and culturally-responsive way.

We look forward to sharing these updates with you and continuing to make our DPS schools safe for our students. 

For questions and to learn more, visit the SRO Transition web page.

Actualizaciones sobre la transición de los agentes de seguridad escolar: Los invitamos a informarse sobre la seguridad el próximo año escolar  

Las Escuelas Públicas de Denver (DPS) llevaron a cabo varias charlas sobre la transición para eliminar a los agentes de seguridad de las escuelas para finales de este año escolar. Escuchamos sus anhelos e inquietudes sobre la transición y trabajamos para abordar algunos de ellos al proveer datos sobre la disciplina y seguridad y crear una página web con las preguntas más frecuentes

Durante estas reuniones comunitarias en mayo, compartiremos actualizaciones sobre la manera en que se abordará la seguridad escolar el próximo año escolar y proveeremos tiempo para responder las preguntas de los miembros de la comunidad. El personal de DPS de ciertos equipos tales como el del Departamento de Seguridad y del Departamento de Equidad y oportunidad estudiantil asistirá a estos eventos para responder sus preguntas. 

Evento 

Cómo participar

Reunión comunitaria en inglés

*Ofreceremos servicios de interpretación simultánea al español y al vietnamita.

Lunes, 10 de mayo, de 5:30 a 6:30 

Reunión comunitaria en español

*Ofreceremos servicios de interpretación consecutiva al inglés. 

Martes, 11 de mayo, de 5:30 a 7:00 

Reunión comunitaria en vietnamita

*Ofreceremos servicios de interpretación consecutiva al inglés. 

Martes, 18 de mayo, de 5:00 a 6:30 p. m.

Sabemos que tenemos una labor continua por delante para eliminar el camino de la escuela a la prisión y sus opiniones y sugerencias nos ha ayudado a aplicar medidas hacia el logro de esta meta. Entre estos esfuerzos se incluye disminuir el número de citaciones penales a nuestros estudiantes a fin de reducir las remisiones de los estudiantes a las autoridades y continuar creando escuelas seguras a través de medidas de seguridad y disciplina positivas. También nos estamos centrando en garantizar que, en los casos en los que sea necesario contar con el apoyo de la policía en nuestros campus, dichos agentes de seguridad colaboren con las escuelas y estudiantes de una forma antirracista y con sensibilidad cultural.

Esperamos compartir estas actualizaciones con ustedes y continuar haciendo que las escuelas de DPS sean seguras para nuestros estudiantes. 

Si tienen preguntas o desean más información, visiten: dpsk12.org/sro-transition/

Thông tin cập nhật về việc Điều chuyển của Cảnh Sát Trường Học: Tham gia cùng Chúng tôi để Tìm hiểu Về An toàn trong Năm học tới  

Học khu Công Lập Denver (DPS) đã tổ chức một số buổi trao đổi về việc các Cán bộ Nguồn lực Trường học sẽ được điều chuyển khỏi trường học vào cuối năm học này. Chúng tôi đã lắng nghe những hy vọng và những mối quan ngại của quý vị với quá trình điều chuyển này và đã nỗ lực để giải quyết một số vấn đề trong những vấn đề này bằng cách cung cấp dữ liệu công khai về kỷ luật và an toàn và tạo một trang web Các Câu hỏi Thường gặp.

Trong các cuộc họp cộng đồng vào Tháng Năm này, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về việc những hỗ trợ cho an toàn trường học sẽ được thực hiện như thế nào trong năm học tới và sẽ có thời gian dành cho việc hỏi đáp với các thành viên cộng đồng. Nhân viên DPS từ các nhóm như Ban An toàn và Ban Cơ hội & Bình đẳng dành cho Học sinh sẽ tham dự các sự kiện này và có mặt ở đó để trả lời các câu hỏi.

Sự kiện 

Cách thức Tham gia

Họp cộng đồng sử dụng Tiếng Anh

*sẽ có thông dịch đồng thời Tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Việt.

Thứ Hai, 10 Tháng Năm, 5:30 – 6:30 

Họp cộng đồng sử dụng Tiếng Tây Ban Nha

*sẽ có thông dịch nối tiếp bằng Tiếng Anh 

Thứ Ba, 11 Tháng Năm, 5:30 – 7:00 

Họp cộng đồng sử dụng Tiếng Việt

*sẽ có thông dịch nối tiếp bằng Tiếng Anh 

Thứ Ba, 18 Tháng Năm, 5:00 – 6:30 pm

Chúng tôi biết rằng vẫn còn nhiều công việc cần phải thực hiện để kết thúc quá trình từ trường học đến nhà tù và ý kiến đóng góp của quý vị đã giúp chúng tôi thực hiện các bước để hướng tới mục tiêu này. Những nỗ lực này bao gồm giảm số lượng các cáo buộc hình sự đối với học sinh của chúng tôi, giảm số lượng giấy giới thiệu đến cơ quan thực thi pháp luật đối với học sinh của chúng tôi và tiếp tục tạo ra các trường học an toàn thông qua các biện pháp an toàn và kỷ luật tích cực. Chúng tôi cũng tập trung vào việc đảm bảo rằng, trong những thời điểm chúng tôi cần sự hỗ trợ của cảnh sát trong khuôn viên trường của chúng tôi, thì những nhân viên thực thi pháp luật đó sẽ làm việc với các trường học và học sinh của chúng tôi trên cơ sở chống phân biệt chủng tộc và thích nghi về văn hóa.

Chúng tôi mong muốn được chia sẻ những thông tin cập nhật này với quý vị và tiếp tục nỗ lực để các trường thuộc DPS luôn là ngôi trường an toàn cho học sinh của chúng tôi. 

Nếu quý vị có thắc mắc hoặc cần tìm hiểu thêm thông tin, hãy truy cập: dpsk12.org/sro-transition/