search

Reimagine Montbello Community Meeting

Jan. 19, 2021
 


Event Date: January 28, 2021

Share on Facebook! »

Join the Reimagine Montbello Community Update Meeting

Thursday, Jan. 28 from 6 – 7:30 p.m. 

Last year, Denver voters graciously approved the bond and we are now beginning Phase 1 of the Reimagine Montbello Project. The first phase of the project will run from February through May and will be focused on principal hiring and working with the community to develop the school programming and facility design. This will involve building a Representative Community Working Group, starting our community engagement in the form of Dialogue Circles, surveying the community and holding community meetings for all to provide input. You can review the design process timeline to see where we are with the process at any time.  

The first community update of the new year will be held virtually on Thursday, Jan. 28 from 6 – 7:30 p.m. This meeting will provide updates on the following:

General Updates:

 • Principal hiring and process for giving input on applicants
 • Athletics program update
 • Architect selection process

Community Input Opportunities:

 • Design process
  • Initial Community Design Input Survey 
  • Representative Community Working Group application process
  • Dialogue circles overview and process input
 • Future meeting format

To join the community meeting, use this Zoom link.

Starting Our Dialogue Circles

Dialogue Circles will take place as virtual meetings where community members can provide feedback on the Reimagine Montbello design questions that will be used to develop the school’s academic program and facility design with the Representative Community Working Group. There will be multiple opportunities to be a part of the circles. We encourage you to share this information with your networks — we are working to include as many community voices as possible! Below is the overview of topics and timelines for Dialogue Circles:

 • February: Question #1: Hopes and Fears for the Design Process
 • March: Question #2: Facility Desires
 • April: Question #3: Desired School Culture and Staff Characteristics 
 • May: Question #4: To be determined

To share your interest in engaging in any of the Dialogue Circles, click here.

For questions and to learn more, visit: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus

Acompáñennos a la actualización comunitaria para Reimaginar Montbello

De 6:00 a 7:30 p. m. el jueves, 28 de enero

Ahora que los votantes de Denver aprobaron amablemente el bono el año pasado, estamos comenzando la Fase 1 del Proyecto Imaginar Montbello que va desde febrero hasta marzo y se centrará en la contratación de los directores y en el trabajo con la comunidad para desarrollar la programación escolar y el diseño de las instalaciones. Esto conllevará estructurar un grupo de trabajo de representantes de la comunidad, comenzar nuestra participación comunitaria en forma de círculos de diálogo, hacer encuestas en la comunidad y celebrar reuniones comunitarias para que todos aporten sus comentarios. Pueden revisar el cronograma del proceso de diseño para ver en dónde estamos con el proceso en cualquier momento.  

La primera actualización comunitaria del año nuevo será una reunión virtual el jueves, 28 de enero, de 6:00 a 7:30 p. m. Esta reunión proporcionará actualizaciones acerca de lo siguiente:

Actualizaciones:

 • Contratación de directores y proceso para aportar comentarios acerca de los candidatos
 • Actualización del programa deportivo
 • Proceso de selección del arquitecto

Oportunidades para aportes comunitarios:

 • Proceso de diseño
  • Encuesta para obtener aportes comunitarios acerca del diseño 
  • Proceso de solicitudes del grupo de trabajo de representantes de la comunidad
  • Vista general y comentarios sobre el proceso en los Círculos de Diálogo
 • Formato de reuniones futuras

Para unirse a la reunión comunitaria, usen este  enlace de Zoom.

Inicio de nuestros Círculos de Diálogo

Se ha planeado que los Círculos de Diálogo estarán integrados por miembros de la comunidad que aportan comentarios y observaciones acerca de las preguntas sobre el diseño de Reimaginar Montbello que luego se utilizarán para desarrollar el programa académico y el diseño de instalaciones de las escuelas conjuntamente con el Grupo de trabajo de representantes de la comunidad. Estas reuniones tendrán lugar virtualmente y habrá muchas oportunidades para formar parte de los círculos. Los alentamos a compartir esta información son sus redes, estamos tratando de incluir a la mayor cantidad posible de opiniones de la comunidad. A continuación damos un resumen de los temas y cronogramas para los Círculos de Diálogo:

 • Febrero: Pregunta n.º 1:  esperanzas y temores sobre el proceso de diseño
 • Marzo: Pregunta n.º 2: deseos de instalaciones
 • Abril: Pregunta n.º 3: cultura escolar deseada, características del personal escolar 
 • Mayo: Pregunta n.º 4: por determinarse

Para compartir su interés en participar en cualquiera de los Círculos de Diálogo, haga clic aquí.

Si tienen preguntas o desean o más información, visiten: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus

Tham gia buổi Cập nhật Cộng đồng về việc Tái Cân nhắc Montbello

6:00 – 7:30 tối Thứ Năm, ngày 28 tháng Một

Do cử tri Denver đã chấp thuận chương trình trái phiếu trong năm ngoái, chúng tôi sẽ bắt đầu Giai đoạn 1 của Dự án Tái cân nhắc Montbello từ Tháng Hai cho đến hết Tháng Năm, trong đó chú trọng đến việc tuyển dụng hiệu trưởng và làm việc với cộng đồng để thiết lập chương trình trường học và thiết kế cơ sở hạ tầng. Giai đoạn này sẽ bao gồm xây dựng Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện, bắt đầu việc khuyến khích cộng đồng tham gia dưới hình thức Vòng Đối thoại, khảo sát ý kiến cộng đồng và tổ chức các cuộc họp cộng đồng để mọi người có thể đóng góp ý kiến. Quý vị có thể xem Khung thời gian quy trình thiết kế để biết chúng ta đang ở đâu vào bất kỳ lúc nào.  

Buổi họp cập nhật cộng đồng đầu tiên của năm mới sẽ được tổ chức trực tuyến (trên mạng) vào Thứ Năm, ngày 28 tháng Một từ 6:00 – 7:30 tối. Buổi họp này sẽ cung cấp thông tin cập nhật về những việc sau:

Cập nhật:

 • Tuyển dụng Hiệu trưởng & quy trình để góp ý về các ứng cử viên
 • Cập nhật về Chương trình Thể thao
 • Quy trình Tuyển chọn Kiến trúc sư

Cơ hội Góp ý của Cộng đồng:

 • Quy trình Thiết kế
  • Khảo sát Ý kiến ban đầu của Cộng đồng về Thiết kế 
  • Quy trình nộp đơn vào Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện
  • Tổng quan về Vòng Đối thoại & Ý kiến đóng góp về Quy trình
 • Hình thức họp trong tương lai

Để tham gia cuộc họp cộng đồng này, hãy sử dụng đường liên kết Zoom này.

Bắt đầu các Vòng Đối thoại của Chúng tôi

Vòng Đối thoại được hoạch định bao gồm những thành viên cộng đồng, cung cấp ý kiến phản hồi cho những thắc mắc về việc thiết kế Tái cân nhắc Montbello sẽ được sử dụng để phát triển chương trình học tập của trường và thiết kế cơ sở vật chất cùng với Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện. Các cuộc họp này sẽ được tổ chức trực tuyến và sẽ có rất nhiều cơ hội để tham gia các vòng đối thoại này. Chúng tôi khuyến khích quý vị chia sẻ thông tin này với các mạng lưới của quý vị – chúng tôi đang nỗ lực để có càng nhiều tiếng nói từ cộng đồng càng tốt. Dưới đây là tổng quan các chủ đề và khung thời gian cho Vòng Đối thoại:

 • Tháng Hai: Câu hỏi #1: Những Hy vọng và Lo sợ về Quy trình Thiết kế
 • Tháng Ba: Câu hỏi #2: Các Mong muốn về Cơ sở Hạ tầng
 • Tháng Tư: Câu hỏi #3: Đặc điểm Nhân viên, Nền văn hóa Học đường mong muốn 
 • Tháng Năm: Câu hỏi #4: Sẽ được xác định

Để chia sẻ sự quan tâm mong muốn tham gia vào bất kỳ cuộc họp nào của Vòng Đối thoại, hãy bấm vào đây.

Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus