search

Reimagining Montbello Campus

Reimagine Montbello

We have heard the voices of the Montbello community through surveys, interviews, and the Far Northeast Commission. Montbello community members desire the return of a comprehensive high school to the Montbello Campus and we are now planning to make this happen.

Montbello schools will continue to operate during the 2020-21 and 2021-22 school years in their current locations, while the Reimagining Montbello campus community engagement process continues. 

The Schools

We will determine a plan for a feeder middle school and for STRIVE Prep Montbello, whether they are located on or off Montbello campus.  

DPS has explored different timelines for opening the new Montbello high school and feeder middle school, and have determined that we will launch the schools in fall 2022. This gives us time for an extensive school design process with the community, time to hire high-quality leaders and staff, and to allow time for facility planning.

We will begin the hiring process for two principals this winter, one for the comprehensive high school and one for the feeder middle school on the Montbello campus. We will involve the community in each of the hiring processes. School leaders will be given a full year and a half of collaborative school design planning time with the community.

Reimagining Montbello Design Process Timeline

Preparing for Design Fall 

2020

 • Community Journal and Art Project
 • Community & school staff meetings, surveys, padlets on principal hiring/  ideal characteristics
 • Virtual Community Conversation (October)
 • Bond and Mill Levy vote
Winter 

2020-21

 • Principal hiring (High School and Middle School)
 • Architect selection
 • Far Northeast Athletic Program for 2022, decision with student athletes, coaches, school staff
 • Community Meeting with Updates/Input (January)
Design Spring 

2021

 • Phase 1: School Program & Facility Design Framework (February-May)
 • Representative Community Working Group 
 • Dialogue Circles and Community Survey
 • Community Meetings with Updates/Input (March and May) 
2021-2022 School Year
 • Phase 2: School Program & Facility Design Plan (August – November)
 • Student recruitment, staff hiring
 • Phase 3: Implementation Planning (December – August) 
Implementation 2022-2023

School Year

 • Open new Montbello Comprehensive High School and Feeder Middle School  in August 2022
2024-2025

School Year

 • Montbello Campus construction or renovation complete by fall of 2024
Learn More »

Reimaginar el campus de Montbello

Hemos escuchado la opinión de la comunidad de Montbello a través de encuestas, entrevistas y la Comisión del Extremo Noreste. Los miembros de la comunidad de Montbello desean tener de nuevo una escuela preparatoria integral en el campus de Montbello y ahora estamos planeando que esto suceda.

Las escuelas de Montbello continuarán operando durante los años escolares 2020-21 y 2021-22 en sus ubicaciones actuales, mientras continúa el proceso de participación de la comunidad para Reimaginar el campus de Montbello.

Las escuelas

Determinaremos un plan para una escuela secundaria de inscripción preferente y para STRIVE Prep Montbello, ya sea que se ubiquen dentro o fuera del campus de Montbello.

DPS ha explorado diferentes plazos para la apertura de la nueva escuela preparatoria y la escuela secundaria de inscripción preferente en Montbello y ha determinado que inauguraremos las escuelas en el otoño de 2022. Esto nos da tiempo para seguir un exhaustivo proceso de diseño escolar con la comunidad, tiempo para contratar líderes y personal de alta calidad y tiempo para planificar las instalaciones.

Comenzaremos el proceso de contratación de dos directores este invierno, uno para la escuela preparatoria integral y otro para la escuela secundaria de inscripción preferente en el campus de Montbello. Fomentaremos la participación de la comunidad en cada uno de los procesos de contratación. Los líderes escolares recibirán un año y medio completo para planificar el diseño escolar de forma colaborativa con la comunidad.

Cronograma del proceso de diseño para Reimaginar Montbello

Preparación para el diseño Otoño de 

2020

 • Proyecto de arte y diario de la comunidad
 • Reuniones comunitarias y del personal docente, encuestas, padlets sobre la contratación/características ideales de los directores
 • Conversación comunitaria virtual (octubre)
 • Votación sobre el bono e impuesto sobre bienes raíces
Invierno de 

2020-21

 • Contratación de los directores (escuela preparatoria y escuela secundaria)
 • Selección del arquitecto
 • Programa Deportivo del Extremo Noreste para 2022, decidir junto con los estudiantes deportistas, entrenadores y personal docente
 • Reunión comunitaria con actualizaciones/observaciones (enero)
Diseño Primavera de 

2021

 • Fase 1: marco del programa escolar y del diseño de las instalaciones (de febrero a mayo)
 • Grupo de trabajo de representantes de la comunidad 
 • Círculos de diálogo y encuesta comunitaria
 • Reuniones comunitarias con actualizaciones/observaciones (marzo y mayo) 
Año escolar 2021-2022
 • Fase 2: plan del programa escolar y diseño de las instalaciones (de agosto a noviembre)
  • Reclutamiento de estudiantes, contratación de personal
 • Fase 3: planificación de la implementación (de diciembre a agosto) 
Implementación Año escolar

2022-2023

 • Abrir la nueva Escuela Preparatoria Integral y la Escuela Secundaria de inscripción preferente Montbello en agosto de 2022
Año escolar

2024-2025

 • La construcción o renovación del campus de Montbello se completará para el otoño de 2024 
»

Tái Cân nhắc Montbello

Chúng tôi đã nghe được tiếng nói của cộng đồng Montbello thông qua các bản khảo sát, phỏng vấn và Ủy ban Viễn Đông Bắc. Hầu hết các thành viên cộng đồng Montbello mong muốn trở lại mô hình trường trung học phổ thông toàn diện cho Khu học xá Montbello và giờ đây chúng tôi sẽ lập kế hoạch để điều đó xảy ra.

Các trường học của Montbello sẽ tiếp tục hoạt động trong năm học 2020-21 và 2021-22 tại các địa điểm hiện tại, trong khi quy trình khuyến khích cộng đồng tham gia vào dự án Tái cân nhắc Khu học xá Montbello vẫn tiếp diễn.

Các Trường học

Chúng tôi sẽ xác định kế hoạch cho một trường trung học cơ sở đầu vào và STRIVE Prep Montbello, cho dù các trường đó có nằm trong hay ngoài khu học xá Montbello.   

DPS đã tìm hiểu các mốc thời gian khác nhau để mở trường trung học phổ thông và trường trung học cơ sở đầu vào mới cho Montbello, và đã quyết định rằng chúng tôi sẽ khai trương các trường học này vào mùa thu năm 2022. Việc này cho chúng tôi thời gian để có quy trình thiết kế trường học mở rộng với cộng đồng, thời gian để tuyển dụng các lãnh đạo và nhân viên chất lượng cao, cũng như cho phép có thời gian để hoạch định cơ sở hạ tầng.

Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình tuyển dụng hai hiệu trưởng vào mùa đông này, một cho trường trung học phổ thông toàn diện và một cho trường trung học cơ sở đầu vào trong khu học xá Montbello. Chúng tôi sẽ khuyến khích cộng đồng tham gia vào các quy trình tuyển dụng này. Các lãnh đạo trường sẽ được cho thời gian một năm rưỡi để hợp tác lập kế hoạch thiết kế trường với cộng đồng.

Mường tượng lại Tiến trình Quy trình Thiết kế Montbello

Chuẩn bị Chương trình Thiết kế Mùa thu 2020
 • Tạp chí Cộng đồng và Dự án Nghệ thuật
 • Các cuộc họp, khảo sát, padlet của cộng đồng và nhân viên trường học về việc tuyển dụng hiệu trưởng / các đặc điểm lý tưởng
 • Cuộc trò chuyện trên cộng đồng ảo (tháng Mười)
 • Ủng hộ Bond và Mill Levy
Mùa Đông 2020-21
 • Tuyển dụng Hiệu trưởng (Trường Trung học và Tiểu học)
 • Lựa chọn kiến trúc sư
 • Chương trình Thể thao vùng Viễn Đông Bắc năm 2022, quyết định với các vận động viên học sinh, huấn luyện viên, nhân viên nhà trường
 • Họp cộng đồng với các bản Cập nhật/Đầu vào (tháng Một)
Thiết kế Mùa xuân 2021
 • Giai đoạn 1: Chương trình trường học & Khung thiết kế cơ sở (tháng Hai đến tháng Năm)
 • Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện 
 • Vòng Đối Thoại và Khảo Sát Cộng Đồng
 • Họp Cộng Đồng với nội dung Cập Nhật/Đầu vào (tháng Ba và tháng Năm) 
Năm Học
2021-2022
 • Giai đoạn 2: Chương trình Trường học & Kế hoạch Thiết kế Cơ sở (Tháng Tám – Tháng Mười Một)
  • Tuyển sinh học sinh, tuyển dụng nhân viên
 • Giai đoạn 3: Kế hoạch thực hiện (Tháng Mười Hai – Tháng Tám) 
Triển khai Năm Học
2022-2023
 • Mở mới Trường Trung học Toàn diện Montbello và Trường Trung học Feeder vào tháng Tám năm 2022
Năm Học
2024-2025
 • Việc xây dựng hoặc cải tạo Khu học xá Montbello hoàn thành vào mùa thu năm 2024
Tham gia »