search

Provide Input on Principal Candidates for New Comprehensive High School

Feb. 17, 2021
 
Four students standing in the hallway of a Far Northeast campus

Thank you for your continued partnership in the principal-selection process so far. We are pleased to share that we have strong candidates who will participate in the final steps of the process for selecting the high school’s leader.

We will follow up soon with more details about the hiring timeline for the middle school principal.

Community engagement is a vital part of principal selection in DPS, so we have adopted a virtual community-presentation process to allow the community to hear from our top candidates. This process will consist of the following:

  • High school principal-finalist candidates will share short video summaries of their vision for leading the high school, and they will respond to questions generated through the School Principal Advisory Selection Committee (SPSAC).
  • Community members can see candidate presentations, question responses, and biographies on the DPS Reimagine Montbello webpage, beginning on Feb. 16.
  • We invite community members to submit feedback in a survey that will also be posted on the DPS Reimagine Montbello webpage on Feb. 16. This feedback will help inform the final hiring decision made by the superintendent.

We highly value all voices. To honor this, we would like to invite staff, students, parents and community members to view the candidate presentations and bios at: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/reimagine-montbello-principal-candidates

Please share your feedback on the strengths and considerations of the candidates based on their presentations and the needs of Montbello High School. Feedback can be submitted using this Google form or by calling Amanda West from the Office of Family and Community Engagement at 303-818-0362. Please share all feedback by Monday, Feb. 22 at 5 p.m.

Community Feedback Survey (English and Spanish): forms.gle/DBUsX8oPRdxFvJ2AA

We also invite you to attend a Principal Candidate Community Forum to meet the finalists and learn more about them. It will be held from 6 – 8 p.m, Monday, Feb. 22. You can join the forum on Zoom.

After the community-input window closes, feedback will be compiled to share with the interim superintendent to help inform the final selection of the leader for the new high school. Candidates will also participate in an interview with Interim Superintendent Dwight Jones and Deputy Superintendent of Schools Michael Ramirez as the final step in the selection process.

We thank you again for your flexibility as we work to ensure voices of the community are represented.

Sincerely,

Dr. Antoinette Hudson
Regional Instructional Superintendent
Far Northeast Region
Antoinette_Hudson@dpsk12.org
Dr. Sheri Charles
Regional Instructional Superintendent
Far Northeast Region
Sheri_Charles@dpsk12.org

 

For questions and to learn more, visit: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus

Compartan sus comentarios y sugerencias sobre los candidatos a director de la nueva Escuela Preparatoria Integral Montbello

Gracias por su alianza continua en lo que va del proceso para la selección del director. Nos complace compartir que contamos con candidatos sólidos que participarán en los últimos pasos del proceso de selección del líder de escuela preparatoria.

Pronto compartiremos más información con respecto al cronograma de contratación para el director de la escuela secundaria.

La participación comunitaria es un elemento crucial del proceso de selección del director en DPS por lo cual hemos adoptado un proceso de presentación virtual para permitir que la comunidad escuche a nuestros candidatos finalistas. Este proceso se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Los finalistas al puesto de director compartirán resúmenes breves en video sobre su visión de liderazgo para la escuela preparatoria y responderán las preguntas generadas a través del Comité Asesor para la Selección del Director de Escuela (SPSAC).
  • Los miembros de la comunidad pueden ver las presentaciones de los candidatos, las respuestas a las preguntas y las biografías en la página web del Proceso de DPS para Reimaginar a Montbello a partir del 16 de febrero.
  • Invitamos a los miembros de la comunidad a compartir sus comentarios mediante una encuesta que también será publicada en la página web del Proceso de DPS para Reimaginar a Montbello el 16 de febrero. Estos comentarios y sugerencias ayudarán a que el superintendente tome una decisión bien fundada.

Valoramos enormemente las voces de todos. En tal sentido, deseamos invitar al personal escolar, los estudiantes, los padres y a los miembros de la comunidad a ver las presentaciones y biografías de las candidatas en: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/reimagine-montbello-principal-candidates

Les pedimos que compartan sus comentarios sobre las fortalezas y consideraciones de los candidatos según sus presentaciones y las necesidades de la Escuela Preparatoria Montbello. Pueden compartir sus comentarios mediante este formulario de Google o al llamar a Amanda West, de la Oficina de Enlaces Familiares y Comunitarios, al 303-818-0362. Les pedimos que compartan todos sus comentarios el lunes, 22 de febrero a las 5 p. m., a más tardar.

Encuesta de comentarios de la comunidad (Inglés | Español): forms.gle/DBUsX8oPRdxFvJ2AA

También los invitamos a asistir a un Foro comunitario sobre los candidatos al puesto de director para que conozcan a los finalistas y se familiaricen con ellos. Se llevará a cabo entre las 6 y las 8 p. m. del lunes, 22 de febrero. El enlace para asistir se publicará en la página de Facebook el 22 de febrero.

Cuando finalice el período para recopilar comentarios de la comunidad, estos se compilarán y se compartirán con el superintendente interino para ayudar a informar la selección final del próximo líder de la nueva escuela preparatoria. Los candidatos también participarán en una entrevista con el superintendente Dwight Jones y el superintendente adjunto de escuelas Michael Ramirez como último paso en el proceso de selección.

Les agradecemos nuevamente por su flexibilidad a medida que trabajamos para asegurar que las voces de la comunidad se escuchen.

Atentamente.

Dr. Antoinette Hudson
Regional Instructional Superintendent
Far Northeast Region
Antoinette_Hudson@dpsk12.org
Dr. Sheri Charles
Regional Instructional Superintendent
Far Northeast Region
Sheri_Charles@dpsk12.org

 

Si tienen preguntas o desean o más información, visiten: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus

Cung cấp Ý kiến về các Ứng viên cho chức vụ Hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Tổng hợp Montbello Mới

Cám ơn sự hợp tác liên tục của quý vị trong quy trình tuyển chọn hiệu trưởng bấy lâu nay. Chúng tôi xin vui mừng thông báo là chúng tôi có các ứng cử viên giỏi sẽ tham gia vào các bước cuối cùng của quy trình tuyển chọn người lãnh đạo cho trường trung học phổ thông này.

Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thêm thông tin chi tiết về khung thời gian tuyển dụng hiệu trưởng cho trường trung học cơ sở.

Sự tham gia của cộng đồng là một phần thiết yếu của quy trình tuyển chọn hiệu trưởng tại DPS, do đó chúng tôi đã áp dụng quy trình thuyết trình trực tuyến cho cộng đồng để cộng đồng có thể được nghe ý kiến từ các ứng cử viên hàng đầu của chúng tôi. Quy trình này sẽ gồm các bước sau:

  • Các ứng cử viên chung kết cho chức vụ hiệu trưởng sẽ chia sẻ một đoạn video ngắn để tóm tắt về quan điểm tầm nhìn của họ về việc lãnh đạo trường trung học phổ thông này, và họ sẽ giải đáp các thắc mắc được đưa ra thông qua Ủy ban Cố vấn Tuyển chọn Hiệu trưởng Trường học (SPSAC).
  • Các thành viên cộng đồng có thể xem phần thuyết trình, các giải đáp thắc mắc và tiểu sử của ứng cử viên tại trang web DPS Tái cân nhắc Montbello, bắt đầu từ ngày 16 tháng Hai.
  • Chúng tôi mời các thành viên cộng đồng nộp ý kiến phản hồi trong bản khảo sát sẽ được đăng trên trang web DPS Tái cân nhắc Montbello vào ngày 16 tháng Hai. Ý kiến phản hồi này sẽ giúp cung cấp thông tin cho quyết định cuối cùng về việc tuyển dụng do Giám đốc Học khu đưa ra.

Chúng tôi đánh giá cao tất cả các tiếng nói đóng góp. Để thực hiện việc này, chúng tôi muốn mời đội ngũ nhân viên, các học sinh, phụ huynh và các thành viên cộng đồng xem phần thuyết trình và tiểu sử của các ứng cử viên tại: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus/reimagine-montbello-principal-candidates

Vui lòng chia sẻ ý kiến của quý vị về các ưu điểm và các điểm cần cân nhắc về các ứng cử viên này dựa trên các phần thuyết trình của ứng cử viên cũng như dựa trên các nhu cầu của Trường Trung học Phổ thông Montbello. Quý vị có thể nộp ý kiến phản hồi bằng cách sử dụng mẫu điền Google này hoặc bằng cách gọi cô Amanda West của Văn phòng Khuyến khích Gia đình và Cộng đồng Tham gia theo số 303-818-0362. Vui lòng chia sẻ ý kiến trễ nhất vào lúc 5 giờ chiều Thứ Hai, ngày 22 tháng Hai.

Khảo sát Ý kiến Cộng đồng (Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha): forms.gle/DBUsX8oPRdxFvJ2AA

Chúng tôi cũng mời quý vị tham dự một buổi họp Diễn đàn Cộng đồng về Ứng cử viên Hiệu trưởng để gặp các ứng cử viên chung kết và tìm hiểu thêm về họ. Diễn đàn này sẽ được tổ chức từ 6-8 giờ tối, Thứ Hai, ngày 22 tháng Hai. Đường liên kết để tham gia cuộc họp này sẽ được đăng trên trang Facebook vào ngày 22 tháng Hai.

Sau khi khung thời gian cho phép cộng đồng góp ý kết thúc, các ý kiến nhận xét sẽ được tổng hợp lại và chia sẻ để Giám đốc Học khu Lâm thời có đầy đủ thông tin nhằm đưa ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn người lãnh đạo cho trường trung học phổ thông mới này. Các ứng cử viên cũng sẽ tham gia một buổi phỏng vấn với Giám đốc Học khu Lâm thời Dwight Jones và Phó Giám đốc Học khu phụ trách Trường học Michael Ramirez – đây là bước cuối cùng của quy trình tuyển chọn.

Một lần nữa, chúng tôi xin cám ơn sự linh hoạt của quý vị khi chúng tôi nỗ lực bảo đảm có tiếng nói từ cộng đồng.

Trân trọng,

TS. Antoinette Hudson

Giám đốc Học khu phụ trách Hướng dẫn

Giảng dạy Khu vực

Antoinette_Hudson@dpsk12.org

TS. Sheri Charles   

Giám đốc Học khu phụ trách Hướng dẫn

Giảng dạy Khu vực

Khu vực Viễn Đông Bắc

Sheri_Charles@dpsk12.org

 

Nếu có thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, hãy truy cập: dpsk12.org/reimagine-montbello-campus