Contacts: Community - 720-423-3054 |
Employees - 720-423-3900 |
Media - 720-448-3751 |
Safe2Tell - 1-877-542-7233

Isku Diyaarinta Shaqo-joojin: MACLUUMA ADK A QOYSASK A DPS

PreparingStrike_OnePager_Somali

Wac Khadka Caawimada Qoyska oo ah 720-423-3054 inta u dhaxaysa 8 subaxnimo ilaa 4.30 galabnimo, Isniinta ilaa Jimcaha. Caawimada waxa lagu heli karaa luuqado badan!