သပိတ္ေမွာက္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ျခင္း – DPS မိသားစုမ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္မ်ား

PreparingStrike_OnePager_Burmese

မိသားစု ကူညီေပးေရး ဖုန္းလုိင္း 720-423-3054 အား တနလာၤေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ 8း00 နာရီမွ ညေန 4း30 ၾကားတြင္ ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံျဖင့္ အကူအညီ ရရွိႏုိင္ပါသည္။