search

Please Complete the DPS ‘Your Voice/Tu Voz’ Student and Family Surveys by May 14

May. 2, 2023
 
Student on the computer in class

We’d like to hear from you! The DPS “Your Voice/Tu Voz” student and family surveys are an opportunity to share your DPS experience. Please complete the student and family surveys by Sunday, May 14. to let us know your thoughts. Responses to the survey inform decisions on how we can better serve our DPS community.

Students can submit their responses using the link they received in their DPS email account on May 14. Both the student and family surveys are optional and confidential. View results from the most recent survey.

Take the Family Survey »

Completen las encuestas para estudiantes y familias “Your Voice/Tu Voz” de DPS antes del 14 de mayo

¡Queremos conocer su opinión! Las encuestas para estudiantes y familias “Your Voice/Tu Voz” de DPS son la oportunidad de compartir su experiencia en DPS. Completen las encuestas para estudiantes y familias antes del domingo 14 de mayo para que podamos conocer sus opiniones. Las respuestas a esta encuesta nos permiten tomar las decisiones adecuadas para mejorar los servicios que prestamos a la comunidad de DPS.

Los estudiantes podrán enviar sus respuestas a través del enlace recibido en sus cuentas de correo electrónico de DPS antes del 14 de mayo. Las encuestas para estudiantes y familias son opcionales y confidenciales. Ver resultados de la encuesta más reciente.

Completar la encuesta para familias »

يرجى استكمال استبيان الطلاب وأولياء الأمور موعد أقصاه 14 مايو

نتطلع إلى آرائكم. تشكل استبيانات الطلاب وأولياء الأمور فرصة لمشاركة معلومات عن تجربتكم في مدارس دنفر العامة. يرجى استكمال استبيانات الطلاب وأولياء الأمور في موغد أقصاه 14 مايو لمشاركة أفكاركم معنا. الردود التي تردنا في الاستبيانات تساعدنا على تقديم خدمة أفضل لمجتمع DPS.

يستطيع الطلاب تسليم ردودهم عبر الرابط الذي وصل إليهم في بريدهم الإلكتروني 14 مايو. الاستبيانان اختياريان كما يحظيان بالسرية. طالع نتائج أحدث استبيان.

استكمل استبيان أولياء الأمور »

Vui lòng Hoàn tất Bản Khảo sát ‘Tiếng nói của Quý vị/Các em/Tu Voz’ dành cho Học sinh và Gia đình DPS trễ nhất vào ngày 14 tháng Năm.

Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị! Bản Khảo sát “Tiếng nói của Quý vị/Các em/Tu Voz” dành cho Học sinh và Gia đình là cơ hội để chia sẻ trải nghiệm DPS của quý vị. Vui lòng hoàn tất các bản khảo sát dành cho học sinh và gia đình trễ nhất vào Chủ Nhật, ngày 14 tháng Năm để cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Các câu trả lời khảo sát sẽ giúp chúng tôi quyết định cách thức chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng DPS tốt hơn.

Học sinh có thể nộp câu trả lời của mình bằng cách sử dụng đường liên kết mà các em nhận được trong tài khoản email DPS của mình vào ngày 14 tháng Năm. Cả bản khảo sát ý kiến học sinh và khảo sát ý kiến gia đình đều không bắt buộc và hoàn toàn bảo mật. Xem kết quả từ đợt khảo sát gần đây nhất.

Hoàn tất bản Khảo sát Ý kiến Gia đình »

Fadlan ka jawaab xog aruurinta Qoyska iyo Ardayga ee DPS ee ‘Your Voice (Codkaaga)/Tu Voz’ ugu danbayn Maajo 14.

Waxaan doonaynaa inaan fikirkaaga maqalno! Xog uruurinnada ardayga iyo qoska ee DPS ee “Your Voice (Codkaaga)/Tu Voz” waa fursad aad khibradaada kula wadaagi karto DPS. Fadlan ka jawaab xog uruurinnada ardayga iyo qoyska ugu danbayn Axada, Maajo 14. si aad noola wadaagto fikradahaaga. Jawaabaha daraasadda waxay wargelin u yihiin in go’aamo ku fiican waxyaabaha loo qaban doono iskuullada DPS.

Ardeyda ayaa jawaabaha kusoo gudbin kara ayagoo adeegsanaaya lifaaqa ay ka heleen ciwaanka iimeelka DPS ugu danbayn Maajo 14. Daraasadda ardeyda iyo qoysaska waa qarsoodi oo qofna khasab kuma aha. Arag natiijooyinka kasoo baxay xog uruurintii ugu danbaysay.

Ka Jawaab Xog uruurinta Qoyska »

እባክዎን የእርስዎ ድምጽ (‘Your Voice/Tu Voz) የተባለውን የ DPS የተማሪ እና የቤተሰብ መጠይቅ እስከ ሜይ 14 ድረስ ይሙሉ።

የእናንተን ሀሳቦች መስማት እንፈልጋለን! የDPS የእርስዎ ድምጽ (‘Your Voice/Tu Voz) የተማሪ እና የቤተሰብ መጠይቅዎች የእርስዎን የDPS ተሞክሮ ለመካፈል ልዩ እድል ናቸው። ሀሳቦባችሁን ለማሳወቅ እባክዎን የተማሪ እና የቤተሰብ መጠይቁን እስከ እሁድ ሜይ 14 ድረስ ይሙሉ። የመጠይቅ ምላሾች የDPS ማኅበረሰባችን እንዴት በተሻለ ሁኔታ ማገልገል እንዳለብን የምንወስናቸውን ውሳኔዎች በመረጃ ይመግባሉ።

ተማሪዎች ሜይ 14 እለት በDPS ኢሜላቸው የተቀበሉትን አገናኝ በመጠቀም ምላሻቸውን ማስገባት ይችላሉ። የተማሪ እና የቤተሰብ መጠይቆች ሁለቱም አስገዳጅ ያልሆኑ እና ምስጢራዊነታቸው የተጠበቀ ናቸው። የቅርብ ጊዜውን የመጠይቅ ውጤቶችን ይመልከቱ

የቤተሰብ መጠይቁን ይሙሉ »

कृपया मे 14 भित्रमा डिपिएस ‘तपाईँको आवाज/टु भोज’ विद्यार्थी तथा परिवार सर्वेक्षणहरू पूरा गर्नुहोस्।

हामी तपाईँहरूबाट सुन्न चाहन्छौँ! डिपिएसतपाईँको आवाज/टु भोजविद्यार्थी तथा परिवार सर्वेक्षणहरू तपाईँका डिपिएस अनुभवहरू साझा गर्ने अवसर हुन्। कृपया आइतबार, मे 14 भित्रमा विद्यार्थी तथा परिवार सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस्। सर्वेक्षणका प्रतिक्रियाहरूले हामीले कसरी हाम्रो डिपिएस समुदायलाई राम्ररी सेवा दिन सक्छौँ भन्ने कुराका निर्णयहरूलाई सूचीत गर्छन्।

विद्यार्थीहरूले आफ्नो डिपिएस इमेल एकाउन्टमा मे 14 मा प्राप्त गरेको लिङ्क प्रयोग गरेर आफ्ना प्रतिक्रियाहरू बुझाउन सक्छन्। विद्यार्थी तथा परिवार सर्वेक्षणहरू स्वेच्छिक छन् तथा गोपनीय रहनेछन्। सबैभन्दा पछिल्लो सर्वेक्षणका नतिजाहरू हेर्नुहोस्।

परिवार सर्वेक्षण लिनुहोस्। »

Veuillez remplir le questionnaire DPS pour les élèves et les familles « Your Voice. Tu Voz » d’ici le 14 mai.

N’hésitez-pas à nous faire parvenir vos commentaires ! Le questionnaire pour les élèves et les familles « Your Voice. Tu Voz » représente une opportunité d’échanges concernant les expériences DPS. Veuillez remplir les questionnaires pour les élèves et les familles et faites-nous part de vos réflexions avant le dimanche 14 mai. Les réponses au questionnaire éclairent les décisions à prendre sur la façon dont nous pouvons mieux servir notre communauté DPS.

Le 14 mai, les étudiants peuvent soumettre leurs réponses en utilisant le lien qu’ils ont reçu sur leur compte de messagerie DPS. Les questionnaires pour les élèves et les familles sont facultatifs et confidentiels. Voir les résultats du dernier questionnaire.

Remplir le questionnaire des familles »

请在 5 月 14 日前完成 DPS“您的心声 (Your Voice/Tu Voz)”学生和工作家庭调查。

期待听到你们的意见。DPS“您的心声 (Your Voice/Tu Voz)”学生和家庭调查是个分享您 DPS 经验的机会。请在 5 月 14 日星期日之前完成学生和家庭调查,让我们知晓您的想法。您对调查的回应将为我们提供决策依据,让我们能够更好地为 DPS 社区服务。

学生可以使用他们在 5 月 14 日收到的 DPS 电子邮件账户中的链接提交答复。您可自愿参加学生和家庭调查,您的回应将予以保密。查看最近一次调查的结果

参与家长调查 »