Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

Pandemic-EBT Application Process Is Now Open

Aug. 6, 2020
 

The Colorado Department of Human Services (CDHS), in collaboration with the Colorado Department of Education (CDE), are pleased to announce the Pandemic-EBT (P-EBT) application is available and can be accessed through late September.

In an effort to support Colorado’s families during the COVID-19 epidemic, CDHS and CDE secured USDA approval to issue P-EBT benefits to school-age children who would have received free or reduced-price meals during the time that schools were closed for in-person learning during the 2019-20 school year. It is also for children who would have been eligible for free or reduced-price meals in schools for March, April, or May due to loss of income in those months. Each household with an eligible child can receive an amount of $5.70 per child per school day on a Colorado EBT card that will provide extra food benefits to create healthy, wholesome meal options for kids.

P-EBT benefits have been auto-issued for families with eligible children who were participating in SNAP in March, April, and/or May. Families that have not been auto-issued benefits for all children or months or do not participate in SNAP, should apply. Families can access the application here.

Families who qualify will need to complete a quick and simple online application in order to receive these benefits. To complete this application, you must receive a state-issued student ID (SASID) from DPS. To access your state-issued student ID (SASID), please log onto the DPS Parent Portal and click on the “More” tab at the top. Then click on “Student Look-Up” and scroll down to look up your SASID.

Families can access the application here.

For more information and frequently asked questions, visit the CDHS P-EBT website. If you have additional you have questions, please call our family Helpline at 720-423-3054.

Apply Now »

El Departamento de Servicios Humanos de Colorado (CDHS, por su sigla en inglés) en colaboración con el Departamento de Educación (CDE, por su sigla en inglés) se complacen en anunciar que la solicitud para la Transferencia Electrónica de Beneficios con motivo de la Pandemia (P-EBT, por su sigla en inglés) está disponible y se podrá acceder a ella hasta finales de septiembre.

A fin de apoyar a las familias de Colorado durante la epidemia del COVID-19, el CDHS y el CDE obtuvieron la aprobación del Departamento de Agricultura de EE. UU. para emitir los beneficios de la P-EBT a los niños en edad escolar que habrían recibido almuerzos gratis o a precio reducido durante el tiempo en que las escuelas estuvieron cerradas al aprendizaje presencial durante el año escolar 2019-20. Este beneficio también es para los niños que habrían sido elegibles para recibir almuerzos gratis o a precio reducido en las escuelas en marzo, abril o mayo debido a la pérdida de ingresos durante esos meses. Los hogares que tengan un niño elegible podrán recibir un monto de $5.70 por hijo por día escolar en una tarjeta EBT de Colorado, que proporcionará beneficios adicionales para comprar alimentos a fin de crear opciones de comidas sanas y saludables para los niños.

Los beneficios de la P-EBT se han emitido automáticamente para familias con hijos elegibles que participaron en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por su sigla en inglés) en marzo, abril y/o mayo. Las familias que no han recibido beneficios automáticos para todos los niños o meses, o que no participen en el SNAP, deberían enviar la solicitud. Las familias pueden acceder a la solicitud aquí.

Las familias elegibles deben llenar una solicitud rápida y sencilla en línea para poder recibir estos beneficios. Para completar esta solicitud, debe recibir un número de identificación estudiantil emitido por el estado (SASID, por su sigla en inglés) de parte de DPS. Para acceder a su identificación estudiantil emitido por el estado (SASID), ingrese al Portal para Padres de DPS y haga clic en la pestaña “Más” en la parte superior. Luego haga clic en “Búsqueda de estudiante” y desplácese hacia abajo para buscar su SASID.

Las familias pueden acceder a la solicitud aquí.

Para obtener más información y ver las respuestas a las preguntas frecuentes, visite el sitio web CDHS P-EBT. Si tiene más preguntas, llame a nuestra Línea de ayuda para las familias al 720-423-3054.

Envíe la solicitud ahora »

يسر إدارة الخدمات البشرية في كولورادو (CDHS) بالتعاون مع إدارة التعليم في كولورادو أن يعلنا عن توفر طلبات P-EBT الآن وحتى أواخر شهر سبتمبر المقبل.

في إطار جهود دعم أسر كولورادو خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، فقد حصلت إدارة التعليم وإدارة الخدمات البشرية على موافقة وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) لإصدار مزايا برنامج P-EBT للطلاب في سمن المدرسة الذين كانوا يستحقون الحصول على وجبات مخفضة أو مجانية وذلك خلال فترة غلق المدارس للعام الدراسي 2019-2020. كما يستحق ذلك الطلاب الذين كانوا يستحقون الحصول على وجبات مجانية أو مخفضة في شهور مارس وإبريل ومايو بسبب فقد الدخل في هذه الأشهر. يحق لكل أسرة بها طفل مستحق أن تحصل على مبلغ 5.70 دولاراً لكل يوم دراسي على بطاقة EBT من ولاية كولورادو والتي ستوفر مزايا غذائية تكفل توفير خيارات وجبات صحية ومتكاملة للأطفال.

لقد تم تلقائياّ إصدار مزايا P-EBT للأسر التي تضم أطفال مستحقين كانوا مشاركين في برنامج SNAP في مارس و/أو إبريل و/أو مايو. أما الأسر التي لم يصدر لها مزايا تلقائية لجميع الأطفال أو الشهور أو لا تشارك في برنامج SNAP، فيتعين عليها التقدم بالطلب. يمكن للأسر الحصول على الطلب هنا.

الأسر المؤهلة ستحتاج إلى استكمال طلب إلكتروني سريع وبسيط لكي تحصل على هذه المزايا. لاستكمال هذا الطلب، يجب أن تحصل من منطقة مدارس دنفر العامة على رقم طالب صادر عن الولاية (SASID). للحصول على رقم الطالب الصادر عن الولاية، يرجى تسجيل الدخول على بوابة أولياء الأمور وانقر على “المزيد” بأعلى الصفحة. ثم انقر على “ابحث عن رقم طالب” ومرر لأسفل للبحث عن رقم SASID.

يمكن للأسر الحصول على الطلب هنا.

لمزيد من المعلومات وللحصول على إجابات عن الأسئلة الشائعة، يرجى زيارة موقع CDHS P-EBT website. إذا كان لديكم أي أسئلة، يرحى الاتصال على الخط الساخن للأسر على الرقم 720.423.3054.

تقدم بطلب الآن »

Sở Dịch vụ Nhân sinh Colorado (CDHS), cùng hợp tác với Sở Giáo dục Colorado (CDE), xin vui mừng thông báo đã có mẫu đơn EBT Đại dịch (P-EBT) và có thể truy cập cho đến cuối tháng Chín.

Với nỗ lực hỗ trợ các gia đình Colorado trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19, CDHS và CDE đã được USDA phê chuẩn để cấp trợ cấp P-EBT cho trẻ em trong độ tuổi đi học mà lẽ ra sẽ được nhận các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá trong thời gian trường học đóng cửa đối với hình thức học trực diện trong năm học 2019-20. Trợ cấp này cũng dành cho những trẻ lẽ ra sẽ hội đủ điều kiện nhận bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá ở trường trong tháng Ba, tháng Tư, hoặc tháng Năm do mất thu nhập trong những tháng này. Mỗi hộ gia đình với một trẻ hội đủ điều kiện có thể nhận khoản tiền $5.70 cho mỗi trẻ/mỗi ngày học trong thẻ EBT Colorado, trong đó sẽ cung cấp thêm trợ cấp thực phẩm để cho phép có các lựa chọn bữa ăn lành mạnh, bổ dưỡng cho trẻ em.

Trợ cấp P-EBT được tự động cấp cho các gia đình có trẻ hội đủ điều kiện đang tham gia chương trình SNAP vào tháng Ba, tháng Tư, và/hoặc tháng Năm. Các gia đình nào không được tự động cấp trợ cấp cho tất cả các đứa trẻ hoặc cho tất cả các tháng hoặc không tham gia chương trình SNAP, đều nên nộp đơn đăng ký. Các gia đình có thể truy cập mẫu đơn ở đây.

Các gia đình hội đủ điều kiện sẽ cần điền một mẫu đơn nhanh chóng và đơn giản trên mạng để nhận các khoản trợ cấp này. Để hoàn tất mẫu đơn này, quý vị phải lấy số ID của học sinh do tiểu bang cấp (SASID) từ DPS. Để truy cập số ID học sinh do tiểu bang cấp (SASID), vui lòng đăng nhập vào Cổng Thông tin dành cho Phụ Huynh DPS và bấm vào mục “More” (Thêm) ở trên cùng. Sau đó bấm vào mục “Tra cứu Học sinh” và kéo xuống dưới để tra cứu số SASID của con quý vị.

Các gia đình có thể truy cập mẫu đơn ở đây.

Để biết thêm thông tin và xem các thắc mắc thường gặp, hãy truy cập trang web CDHS P-EBT. Nếu quý vị có thắc mắc gì thêm, vui lòng gọi Đường dây Hỗ trợ gia đình của chúng tôi theo số 720-423-3054.

Nộp đơn ngay bây giờ »