search

Memorial Day नेपाली/Nepali

May. 26, 2017
 

Preeti

;f]daf/, d] @(, sf] lbg :d/0f lbjz -d]df]l/on 8]_ sf] labf dgfOg] x’bf l8l:6«S6sf

:s”nx¿ tyf sfof{nox¿ aGb /xg] 5g\ .

सोमबार, मे २९, को दिन स्मरण दिवश (मेमोररयल ड)े को बबिा मनाइने हुिा डडस्ट्स्िक्टका

Mangal

स्कू लहरू तथा कायाालयहरू बन्ि रहने छन ् ।