Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

Join the Representative Community Working Group 

Feb. 23, 2021
 

We deeply value our community partnership and are excited about the school design process for the new Montbello high school and feeder middle school. We welcome you — current and future students, families and staff, as well as alumni and community members — to be a part of an inclusive process that will explore designing the Montbello campus of the future. 

Throughout the spring, the Representative Community Working Group will work with the new high school and middle school principals to advise and develop the school program and facility designs for the new Montbello high school and feeder middle school. Meeting topics will include vision and mission, high level academic programming, school culture, staff characteristics, student experience, and facility design. 

If you are interested in serving on the Representative Community Working Group, please complete this short application by March 12th:

Únanse al grupo de trabajo de representantes de la comunidad

Valoramos profundamente nuestra asociación con la comunidad y nos entusiasma el proceso de diseño escolar para la nueva escuela preparatoria de Montbello y la escuela secundaria de inscripción preferente. Les damos la bienvenida a ustedes, nuestros actuales y futuros estudiantes, familias y miembros del personal escolar, así como a los exalumnos y miembros de la comunidad para que formen parte de un proceso incluyente que explore el diseño del campus de Montbello del futuro.

A lo largo de la primavera, el grupo de trabajo de representantes de la comunidad trabajará con los directores de la nueva escuela preparatoria y escuela secundaria para asesorar y crear el programa escolar y los diseños de las instalaciones para la nueva escuela preparatoria de Montbello y la escuela secundaria de inscripción preferente. Los temas de la reunión incluirán la visión y misión, programas académicos de alto nivel, cultura escolar, características del personal escolar, experiencia de los estudiantes y diseño de las instalaciones

Si les interesa servir en el grupo de trabajo de representantes de la comunidad, llenen esta breve solicitud, a más tardar, el 12 de marzo:

Tham gia Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện

Chúng tôi trân trọng sâu sắc mối quan hệ hợp tác với cộng đồng và rất hào hứng về quy trình thiết kế trường học cho trường trung học phổ thông và trung học cơ sở đầu vào mới của Montbello. Chúng tôi hoan nghênh quý vị và các em — các học sinh hiện tại và tương lai, các gia đình và nhân viên cũng như các cựu học sinh và thành viên cộng đồng — tham gia vào một quy trình toàn diện, qua đó khám phá việc thiết kế khu học xá Montbello cho tương lai.

Trong suốt mùa xuân, Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện sẽ làm việc với các hiệu trưởng của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông mới này để cố vấn và phát triển chương trình trường học và thiết kế cơ sở vật chất cho trường trung học phổ thông và trung học cơ sở đầu vào mới của Montbello. Các chủ đề họp sẽ bao gồm tầm nhìn và sứ mệnh, chương trình học trình độ cao, văn hóa học đường, đặc điểm tính cách nhân viên, trải nghiệm của học sinh và thiết kế cơ sở vật chất.

Nếu quý vị muốn phục vụ trong Nhóm Công tác Cộng đồng Đại diện, vui lòng hoàn tất mẫu đơn ngắn này trễ nhất vào ngày 12 tháng 3: