search

Healthy Start Times Virtual Community Event in Vietnamese

Oct. 14, 2021
 


Event Date: November 10, 2021

Wednesday, Nov. 10
6-7 p.m.
Zoom

Meeting ID: 856 4538 2294
By phone: 346-248-7799 or 669-900-6833

DPS families, we want to hear from you!

To help support the health and well-being of our adolescent students, the DPS Board of Education has voted to move to later school start times for all middle and high schools for the 2023-24 school year. This change means middle and high schools won’t start earlier than 8:20 a.m., and elementary schools will move to earlier start times.

Throughout this transition, DPS is committed to working closely with our families, students and staff to make the change to Healthy Start Times as safe and seamless as possible.

Please join us for an upcoming virtual event to provide feedback, ask questions, and learn more about why Healthy Start Times will help our Denver students thrive!

Healthy Start Times »

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sự kiện trực tuyến dành cho cộng đồng

Thứ Tư, ngày 10 Tháng Mười Một
6-7 giờ tối
Zoom

Mã số ID Cuộc họp: 856 4538 2294
Qua điện thoại: 346-248-7799 hoặc 669-900-6833

Các gia đình DPS, chúng tôi muốn nghe ý kiến của quý vị!

Để giúp hỗ trợ sức khỏe và sự an lành của các học sinh vị thành niên của chúng tôi, Hội đồng Giáo dục DPS đã bỏ phiếu để chuyển giờ bắt đầu vào học muộn hơn cho tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong năm học 2023-24. Thay đổi này có nghĩa là các trường trung học cơ sở và phổ thông sẽ không bắt đầu vào học trước 8:20 sáng, và các trường tiểu học sẽ chuyển sang giờ bắt đầu vào học sớm hơn.

Trong suốt quá trình chuyển đổi này, DPS cam kết hợp tác chặt chẽ với các gia đình, học sinh và nhân viên để giúp việc chuyển sang Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh diễn ra an toàn và suôn sẻ nhất có thể.

Vui lòng tham gia một sự kiện trực tuyến sắp tới cùng chúng tôi để cung cấp ý kiến phản hồi, đặt câu hỏi, và tìm hiểu thêm về lý do tại sao Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sẽ giúp học sinh Denver phát triển vượt bậc!

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh »