search

Healthy Start Time Virtual Community Event Phase 2

Jan. 26, 2022
 


Event Date: February 09, 2022

Wednesday, Feb. 9
6-7:30 p.m.
Zoom

Meeting ID: 832 7678 4935
By phone: 346-248-7799 or 832-678-4935

After listening to our families and community members, we have created potential scenario options to bring Healthy Start Times to our kids and schools. Please join us to help shape the future of DPS by providing your input about which scenario may be best for you.

Thank you for your time and commitment to DPS students!

Register to Request Interpretation in Other Languages »
View Event Flier »
Healthy Start Times »

Horarios de entrada saludables eventos comunitarios virtuales, fase 2

Miércoles, febrero, 9
6 a 7:30 p. m.
Zoom

ID de la reunión: 832 7678 4935
Por teléfono: 346-248-7799 o 832-678-4935

Después de escuchar a nuestras familias y miembros de la comunidad, hemos creado posibles escenarios para ofrecer los horarios  de entrada saludables a nuestros niños y escuelas.  Acompáñennos para ayudar a moldear el futuro de DPS al compartir sus comentarios y sugerencias sobre el escenario que mejor sea para ustedes.

¡Gracias por su tiempo y compromiso para con nuestros estudiantes de DPS!

Inscríbanse para solicitar interpretación en otros idiomas »
View Event Flier »
Encuesta sobre los horarios de entrada saludable »

فعاليات مجتمعية على الإنترنت - المرحلة 2

الأربعاء، 9 فبراير
6-7:30 مساءً
Zoom

بالهاتف: 346-248-7799 أو 823-678-4935 | معرف الاجتماع: 832 7678 4935

بعد أن استمعنا لآراء الأسر وأعضاء المجتمعـ وضعنا سيناريوهات لتطبيق أوقات البدء الصحية في مدارسنا لصالح أبنائنا. يرجى الانضمام إلينا لمساعدتنا في تشكيل مستقبل DPS بإبداء آرائكم في أي سيناريو سيكون الأفضل لكم.

 نشكركم على وقتكم والتزامكم بازدهار طلاب وطالبات DPS!

يرجى التسجيل للحصول على ترجمة باللغات الأخرى »
عرض النشرة الإعلانية »
أوقات البدء الصحية لليوم الدراسي »

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sự kiện trực tuyến dành cho cộng đồng - Giai Đoạn 2

Thứ Tư, ngày 9 tháng Hai
6-7:30 giờ tối
Zoom

Mã số ID Cuộc họp: 832 7678 4935
Qua điện thoại: 346-248-7799 hoặc 832-678-4935

Sau khi lắng nghe ý kiến từ các gia đình và thành viên cộng đồng, chúng tôi đã tạo ra lựa chọn tình huống tiềm năng để áp dụng Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh cho học sinh và các trường học của chúng tôi. Vui lòng cùng chúng tôi giúp định hình tương lai của DPS bằng cách cung cấp ý kiến của quý vị về tình huống bối cảnh nào là tốt nhất cho quý vị. 

Cám ơn quý vị đã dành thời gian và cam kết tận tâm đối với học sinh DPS!

Vui lòng đăng ký để yêu cầu dịch vụ phiên dịch bằng các ngôn ngữ khác »
Xem Tờ Thông tin »
Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh »

Kulamada Fogaan-aragga Waalidka Wajigooda 2aad

Arbacada, 9ka Feberaayo
6da ilaa 7:30 fiidnimo
Zoom

Lambarka Kulanka: 832 7678 4935
Taleefanka: 346-248-7799 ama 832-678-4935

Ka dib markii aan dhegaysannay qoysaska iyo xubnaha bulshada, waxaan sameynay wax oo la kala dooran karo oo suurtagal ah si aan u bilowno Wakhtiga Ku-fiican Waxbarashada ardeyda iyo iskuullada. Fadlan ka soo qeybgal kulanka lagu qaabeyn doono mustaqbalka DPS adiga oo ka dhiibanaya fikradaha adiga kula fiican.

Waad ku mahadsan tahay wakhtiga iyo dadaalka aad u sameyso DPS!

Fadlan, isu diiwaangeli turjubaanka afkaaga hooyo »
Eeg waraaqda »
Wakhtiyada Bilowga ee Caafimaadka Leh »

ጤናማ የትምህርት መጀመሪያ ሰዓቶች ቨርቿል የማኅብረሰብ ዝግጅቶች/ስብሰባዎች ደረጃ 2

ረቡዕ፣ ፌብሯሪ 9
ከ6-7:30 ፒ.ኤም
Zoom

የስምሰባ መለያ (Meeting ID)፦ 832 7678 4935
በስልክ፦ 346-248-7799 or 832-678-4935

ቤተሰቦቻችን እና የማኅበረሰባችን አባላት ካዳመጥን በኋላ የጤናማ ትምህርት መጀመሪያ ሰዓቶችን ለልጆቻችና ት/ቤቶቻችን እውን ለማድረግ ኹነታዊ አማራጮችን ፈጥረናል። የትኛው ኹነታዊ አማራጭ ለእርስዎ የተሻለ እንደሆነ የእርስዎን አስተያየትና ግብዓት በመስጠት የDPS መጪ ጊዜን ቅርጽ እንድናስይዝ ለማገዝ ይምጡ ይቀላቀሉን እባክዎ! 

ለDPS ተማሪዎች ለሰጡት ጊዜዎት እና ቁርጠኝነትዎ እናመሰግናለን!

በሌሎች ቋንቋዎች የትርጉም አገልግሎትን እንዲያገኙ ለመጠየቅ እባክዎ ይመዝገቡ »
በራሪ ወረቀቱን ይመልከቱ »
ጤናማ ትምህርት የመጀመሪያ ጊዜያት »

स्वस्थ आरम्भ समय भर्चुअल सामुदायिक समारोहहरू चरण २

बुधबार, फेब्रुअरी ९
६-७:३० बेलुका
Zoom

बैठक आइडि: ८३२ ७६७८ ४९३५
फोनद्वारा: ३४६-२४८-७७९९ वा ८३२-६७८-४९३५

हाम्रा परिवारहरू र समुदायका सदस्यहरूलाई सुनिसकेपछि, हामीले हाम्रा बच्चाहरू तथा स्कूलहरूका लागि स्वस्थ आरम्भ समय ल्याउनका लागि सम्भावित परिदृश्य विकल्पहरू सिर्जना गरेका छौँ। कृपया आफ्ना लागि सबैभन्दा राम्रो परिदृश्य कुन हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिएर डिपिएसको भविष्यलाई आकार दिनका लागि हामीसँग जोडिनुहोस्।  

डिपिएस विद्यार्थीहरूका लागि तपाईँको समय र प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद!

अन्य भाषाहरूमा अनुवादका लागि अनुरोध गर्न, कृपया रजिस्टर गर्नुहोस् »
फ्लायर हेर्नुहोस् »
स्वस्थ सुरुवात समय »

Des heures de début des cours plus saines événements communautaires virtuels phase 2

Mercredi, février, 9
de 18:00 à 19:30
Zoom

ID de la réunion : 832 7678 4935
Par téléphone : 346-248-7799 ou 832-678-4935

Après avoir écouté nos familles et les membres de la communauté, nous avons créé des scénarios potentiels pour fournir à nos enfants et à nos écoles des heures de début des cours plus saines. Rejoignez-nous pour contribuer à façonner l’avenir de DPS en donnant votre avis sur le scénario qui vous conviendrait le mieux. 

Merci pour votre temps et votre engagement envers les élèves de DPS !

Veuillez vous inscrire pour demander une interprétation dans d’autres langues »
Voir le dépliant »
Horaires de début sains »

健康的上学时间 虚拟社区活动 (第 2 期)

2 月 9 日,星期三
下午 6:00 至 7:30
Zoom

会议 ID:832 7678 4935
电话:346-248-7799 或 832-678-4935

在聆听了各个家庭和社区成员的意见之后,我们创建了可能的方案选项,以为我们孩子和学校确定“健康上课时间”。请向我们提供您宝贵的意见,告知我们哪个方案最适合您,与我们共同塑造 DPS 的未来。

感谢您百忙之中抽空以及您对 DPS 学生的关注!

请登记以申请其他语言的传译服务 »
查看宣传单 »
健康上课时间 »