search

Healthy Start Time Virtual Community Event Phase 2 in Vietnamese

Jan. 26, 2022
 


Event Date: February 16, 2022

Wednesday, Feb. 16
6-7:30 p.m.
Zoom

Meeting ID: 860 4706 8481
By phone: 669-900-6833 or 604-706-8481

Please join us to help shape the future of DPS by providing your input about which scenario may be best for you.

Thank you for your time and commitment to DPS students!

Healthy Start Times »

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh sự kiện trực tuyến dành cho cộng đồng - Giai Đoạn 2

Thứ Tư, ngày 16 tháng Hai
6-7:30 giờ tối
Zoom

Mã số ID Cuộc họp: 860 4706 8481
Qua điện thoại: 669-900-6833 hoặc 604-706-8481

Vui lòng cùng chúng tôi giúp định hình tương lai của DPS bằng cách cung cấp ý kiến của quý vị về tình huống bối cảnh nào là tốt nhất cho quý vị.

Cám ơn quý vị đã dành thời gian và cam kết tận tâm đối với học sinh DPS!

Giờ Bắt đầu Vào học Lành mạnh »