search

Healthy School Meals for All: Complete the You Benefit! Form at Registration

Jul. 17, 2023
 
Lunch tray with food

Dear DPS Families,

All students in DPS will have access to free healthy, nutritious school meals beginning in the 2023-24 school year thanks to the Healthy School Meals for All program approved by Colorado voters! While meals will be provided for free to all DPS students through Healthy School Meals for All, families will still need to complete a form to ensure DPS gets full access to available federal funding.

What this means for families:

 • Please continue to fill out the You Benefit! form (formerly referred to as the Meals Application). We ask all DPS families to please complete the You Benefit! form during registration for the 2023-24 school year. By completing the form, you will help us access all available funds to cover the cost of meals, and other nutritional programs for students.
 • Families who fill out the You Benefit! form may qualify to receive discounted school fees, class materials, bus passes, utilities support and more!
 • All household income information provided through this form is strictly confidential and protected by law. Only one form is required for all children in the household. Immigration, migrant, citizenship or refugee status is not required when completing the form.

Learn more about the Healthy School Meals for All program in a short video in English and Spanish, this flier (Spanish is on page 2), or by visiting the Healthy School Meals for All website.

If you have questions about completing the You Benefit! form, please contact the DPS Food & Nutrition Services department by calling 720-423-5600 or emailing the foodservices@dpsk12.org inbox.

Sincerely,

Theresa Hafner
Executive Director, DPS Food & Nutrition Services

Comidas Escolares Saludables para Todos: llenen su formulario de beneficios al realizar la inscripción

Estimadas familias de DPS:

A partir del año escolar 2023-24, todos los estudiantes de DPS tendrán acceso a comidas escolares saludables y nutritivas gratuitas gracias al programa de Comidas Escolares Saludables para Todos aprobado por los votantes de Colorado. Aunque las comidas se brindarán en forma gratuita a todos los estudiantes a través del programa de Comidas Escolares Saludables para Todos, las familias deben llenar un formulario para garantizar que DPS tenga pleno acceso al financiamiento federal disponible para este fin.

Lo que esto significa para las familias:

 • Agradecemos que sigan llenando el formulario You Benefit! (antes denominado Solicitud de Comidas). Pedimos a las familias de DPS que llenen el formulario You Benefit! cuando hagan la inscripción para el año escolar 2023-24. Al completar el formulario, nos ayudarán a tener acceso a los fondos disponibles para cubrir el costo de las comidas, y otros programas de nutrición para los estudiantes.
 • Las familias que llenen el formulario You Benefit! podrán ser elegibles para recibir descuentos en las cuotas escolares, materiales escolares, pases de autobús, ayuda con servicios públicos y más.
 • Toda la información acerca de los ingresos familiares que se proporcione a través de este formulario será estrictamente confidencial y protegida por la ley. Solo se requiere un formulario para todos los niños de una misma familia. Para llenar este formulario, no será necesario indicar su condición inmigrante, migrante, ciudadano o refugiado.

Obtenga más información acerca del programa de Comidas Escolares Saludables para Todos en un video breve en inglés y en español, en este folleto (el español está en la página 2), o al visitar el sitio web de Comidas Escolares Saludables para Todos.

Si tienen alguna pregunta para llenar el formulario You Benefit!, comuníquense con el Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición de DPS al teléfono 720-423-5600 o a través del buzón de correo electrónico foodservices@dpsk12.org.

Atentamente.

Theresa Hafner
Directora ejecutiva Departamento de Servicios de Alimentos y Nutrición de las Escuelas Públicas de Denver

برنامج Healthy School Meals for All (وجبات مدرسية صحية للجميع):
املأ استمارة You Benefit! عند التسجيل

عائلات طلاب مدارس DPS الأعزاء:

يحظى كل الطلاب في مدارس DPS بالحصول على وجبات صحية مدرسية صحية ومغذية بداية من العام الدراسي 2023-24 وذلك بفضل برنامج Healthy School Meals for All الذي حصل على اعتماد الناخبين في Colorado! بينما سيتم تقديم وجبات الطعام مجانًا لجميع طلاب مدارس DPS من خلال برنامج Healthy School Meals for All، ستظل العائلات بحاجة إلى إكمال نموذج لضمان حصول مدارس DPS على التمويل الفيدرالي المتاح بشكل كامل.

ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للعائلات:

 • الرجاء المتابعة لملء استمارةYou Benefit! (كان يُشار إليها في السابق باسم طلبات الوجبات). نطلب من كل عائلات طلاب مدارس DPS التفضل بملء استمارة You Benefit! خلال التسجيل للعام الدراسي 2023-24. عندما تملئون هذه الاستمارة، فإنكم تساعدوننا على الحصول على كل التمويلات اللازمة لتغطية نفقة الوجبات وغيرها من برامج التغذية الموجهة للطلاب.
 • العائلات الذين يملئون استمارة You Benefit! قد يصبحون مؤهلين للحصول على خصومات على المصاريف المدرسية ومستلزمات الفصول الدراسية وتذاكر الحافلات ودعم المرافق وغيرها!
 • تتسم كل المعلومات المتعلقة بدخل العائلات والتي يتم توفيرها من خلال هذه الاستمارة بالسرية الشديدة وتحظى بالحماية بموجب القانون. مطلوب ملء استمارة واحدة لكل الأطفال في العائلة الواحدة. ليس من الضروري عند ملء الاستمارة توضيح حالة الهجرة أو المهاجر أو الجنسية أو اللجوء.

اعرف المزيد عن برنامج Healthy School Meals for All من خلال مقطع فيديو قصير باللغة الإنجليزية والإسبانية, هذه النشرة (باللغة الإسبانية في صفحة 2), أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج Healthy School Meals for All.

إذا كانت لديك أية أسئلة بخصوص ملء استمارة You Benefit! ، فيرجى الاتصال بقسم خدمات الطعام والتغذية في مدارس DPS عن طريق الاتصال على الرقم 720-423-5600 أو عن طريق إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني foodservices@dpsk12.org.

مع خالص تحياتي،

Theresa Hafner
المدير التنفيذي، قسم خدمات الطعام والتغذية في مدارس DPS

Bữa ăn Lành mạnh Tại Trường cho Tất cả Mọi người: Hoàn tất Mẫu đơn You Benefit! lúc Đăng ký

Kính gửi các Gia đình DPS,

Tất cả học sinh tại DPS sẽ được hưởng các bữa ăn miễn phí, giàu dinh dưỡng, lành mạnh kể từ năm học 2023-24 nhờ Chương trình Bữa ăn Lành mạnh Tại Trường cho Tất cả Mọi người do cử tri Colorado bỏ phiếu phê chuẩn! Mặc dù các bữa ăn sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả học sinh DPS thông qua chương trình Bữa ăn Lành mạnh Tại Trường cho Tất cả Mọi người, nhưng các gia đình vẫn sẽ cần hoàn tất một mẫu đơn để bảo đảm DPS được tiếp cận đầy đủ nguồn ngân quỹ tài trợ sẵn có của liên bang.

Điều này nghĩa là gì đối với các gia đình:

 • Vui lòng tiếp tục điền mẫu đơn You Benefit! (Trước đây là Mẫu đơn Bữa ăn). Chúng tôi yêu cầu tất cả các gia đình DPS vui lòng hoàn tất mẫu đơn You Benefit! lúc đăng ký cho năm học 2023-24. Bằng cách hoàn tất mẫu đơn này, quý vị sẽ giúp chúng tôi được tiếp cận tất cả các nguồn ngân quỹ tài trợ sẵn có để chi trả chi phí bữa ăn và các chương trình dinh dưỡng khác cho học sinh.
 • Những gia đình hoàn tất mẫu đơn You Benefit! có thể đủ điều kiện được giảm giá các chi phí học đường, tài liệu dụng cụ học tập trong lớp, thẻ đi xe buýt, hỗ trợ chi phí tiện ích và hơn thế nữa!
 • Tất cả thông tin về mức thu nhập của hộ gia đình cung cấp trong mẫu đơn này đều được bảo mật nghiêm ngặt và được pháp luật bảo vệ. Chỉ cần nộp một mẫu đơn cho tất cả trẻ em trong cùng một hộ gia đình. Không có yêu cầu bắt buộc về tình trạng nhập cư, di cư, quốc tịch hoặc tị nạn khi điền mẫu đơn này.

Tìm hiểu thêm về chương trình Bữa ăn Lành mạnh Tại Trường cho Tất cả Mọi người trong một video ngắn bằng Tiếng AnhTiếng Tây Ban Nha, tờ thông tin này (Tiếng Tây Ban Nha ở trang 2), hoặc bằng cách truy cập trang web Bữa ăn Lành Mạnh tại Trường cho Tất cả Mọi người.

Nếu quý vị có thắc mắc về việc hoàn tất mẫu đơn You Benefit!, vui lòng liên lạc ban Dịch vụ Thức Ăn & Dinh Dưỡng DPS bằng cách gọi số 720-423-5600 hoặc gửi email đến hộp thư của foodservices@dpsk12.org.

Trân trọng,

Theresa Hafner
Trưởng ban Điều hành, Dịch vụ Thức Ăn & Dinh Dưỡng DPS

Healthy School Meals for All (Cuntooyinka Dugsiga ee Caafimaadka qaba ee Cid kasta): Buuxi Foomkaaga You Benefit! marka aad Isdiiwaan gelinayso

Qoysaska Qaaliga ah ee DPS,

Dhammaan ardayda DPS dhigta ayaa heli doona cuntooyinka dugsiga oo caafimaad, nafaqo leh oo bilaash ah laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023-24 waxaa ku mahadsan Barnaamijka Healthy School Meals for All oo ay u codeeyeen codbixiyaasha reer Colorado! Inkastoo cuntooyinka si bilaash ah lagu siin doono dhammaan ardayda DPS ayadoo loosii marinaayo Healthy School Meals for All, haddana qoysaska ayaa wali laga doonayaa inay buuxshaan foom si loo xaqiijiyo in DPS si buuxda u hesho maalgelinta federaalka ee la heli karo.

Waxa tani uga dhigan tahay qoysaska:

 • Fadlan sii wad inaad buuxiso foomka You Benefit! (oo horey loo oran jiray Codsiga Cuntooyinka). Waxaan ka codsanaynaa qoysaska DPS oo dhan inay fadlan buuxiyaan foomka You Benefit! inta lagu jiro diiwaan gelinta sanad dugsiyeedka 2023-24. marka aad buuxiso foomka, waxaad naga caawinaysaa inaan helno dhammaan maal gelinta la heli karo si aan u bixino qarashaadka cuntooyinka, iyo barnaamijyada kale ee nafaqada ee ardayda.
 • Qoysaska buuxsha foomka You Benefit! ayaa u qalmi kara inay helaan qiimo dhimista lacagta dugsiga, agabka fasalka, kaararka baska, taageerada adeegyada guriga iyo waxyaabo kale!
 • Dhammaan xogta dakhliga qoyska ee lagu baxsho foomkaan ayaa gebi ahaanba sir ah waxaana difaacaaya sharciga. Keliya hal foom ayaa laga doonayaa dhammaan carruurta halka guri ku wada nool. Aqoonsiga safarka, soo galootiga, muwaadinimada ama qaxootiga ayaan loo baahnayn marka aad buuxinayso foomka.

Xog badan uga ogoow barnaamijka Healthy School Meals for All muuqaal kooban oo ku baxaaya Ingiriis iyo Isbaanish, galkaan xogta (Isbaanishka ayaa ku qoran bogga 2), ama adoo booqanaaya webseedka Healthy School Meals for All.

Haddii aad su’aalo ka qabto buuxinta foomka You Benefit!, fadlan wac waaxda Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada ee DPS adoo wacaaya 720-423-5600 ama iimeel udiraaya foodservices@dpsk12.org.

Si daacad ah,

Theresa Hafner
Agaasimaha Fulinta, Adeegyada Cuntada iyo Nafaqada ee DPS

Healthy School Meals for All (ጤናማ የትምህርት ቤት ምግቦች ለሁሉም)፥ በምዝገባ ወቅት የYou Benefit! ቅጽን ይሙሉ

ውድ የ DPS ቤተሰቦች፣

ሁሉም የDPS ተማሪዎች ከ2023-24 ዓ.ም የትምህርት ዓመት ጀምሮ በColorado መራጮች ለፀደቀው ለ Healthy School Meals for All (ጤናማ የትምህርት ቤት ምግቦች ለሁሉም) ፕሮግራም ምስጋና ይግባውና ጤናማ፣ የተመጣጠነ ምግብ ይዘት ያላቸው የትምህርት ቤት ምግቦችን በነጻ ያገኛሉ! ምንም እንኳን ምግቦች ለሁሉም የDPS ተማሪዎች በHealthy School Meals for All (ጤናማ የትምህርት ቤት ምግቦች ለሁሉም) አማካኝነት የሚያገኙ ቢሆንም ቤተሰቦች አሁንም DPS የፌደራሉን የገንዘብ ድጋፍ በተሟላ መልኩ የሚያገኝበትን ሁኔታ ለማረጋገጥ ቅጽ መሙላት አለባቸው።

ይህ ለቤተሰብ ምን ማለት ነው፥

 • እባክዎ የ You Benefit! ቅጽን (ቀደም ሲል የምግቦች ማመልከቻ ተብሎ የሚጠራውን) መሙላትዎን ይቀጥሉ። ሁሉንም የDPS ቤተሰቦችን በ2023-24 የትምህርት ዓመት ምዝገባ ወቅት የYou Benefit! ቅጽን እንዲሞሉ በአክብሮት እንጠይቃቸዋለን። ይህን ቅጽ በመሙላት የምግቦች ወጪን እና የሌሎች የተማሪዎች የአመጋገብ ፕሮግራሞች ወጪዎችን ለመሸፈን የሚያስችሉንን ሁሉንም የገንዘብ ድጋፎች እንድናገኝ ያግዙናል።
 • You Benefit! ቅጽን የሚሞሉ ቤተሰቦች የትምህርት ቤት ክፍያዎች ቅናሽ፣ የክፍል ውስጥ ቁሳቁሶች፣ የአውቶቡስ መግቢያዎች፣ የአገልግሎት ድጋፍና ሌሎችንም ለማግኘት ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ!
 • በዚህ ቅጽ ውስጥ የሚሰጧቸው ሁሉም የቤተሰብ ገቢን የተመለከቱ መረጃዎች በጥብቅ በሚስጥር የሚያዙ ሲሆን፣ በህግ የተጠበቁ ናቸው። በቤተሰቡ ውስጥ ላሉ ለሁሉም ልጆች የሚያስፈልገው አንድ ቅጽ ብቻ ነው። ቅጹን ለመሙላት የኢሚግሬሽንን፣ ስደተኝነት፣ ዜግነት ወይም ፍልሰተኝነት ደረጃ አይጠየቅም።

ስለ Healthy School Meals for All (ጤናማ የትምህርት ቤት ምግቦች ለሁሉም) ፕሮግራም የቀረበውን አጭር ቪዲዮ በእንግሊዝኛ እና ስፓኒሽ (ስፓኒሽ በገጽ 2 ላይ ይገኛል) በዚህ በራሪ ወረቀት ላይ በመመልከት ወይም የHealthy School Meals for All (ጤናማ የትምህርት ቤት ምግቦች ለሁሉም) ድረገጽን በመጎብኘት የበለጠ ይወቁ።

ስለ የYou Benefit! ቅጽ አሞላል በተመለከተ ማንኛውም ጥያቄዎች ካሉዎ እባክዎ የDPS የምግብና አመጋገብ መምሪያን በስልክ ቁጥር 720-423-5600 ደውለው ወይም በኢሜይል foodservices@dpsk12.org ያነጋግሩ።

ከሰላምታ ጋር፣

Theresa Hafner
ዋና ዳይሬክተር፣ DPS የምግብ እና የተመጣጠነ ምግብ አገልግሎት

Healthy School Meals for All (सबैजनाका लागि स्वस्थकर विद्यालय भोजन): दर्ता गर्ने बेला You Benefit! फाराम भर्नुहोस्

आदरणीय DPS परिवारहरू:

DPS का सबै विद्यार्थीहरूसँग 2023-24 विद्यालय वर्षको सुरुवातमा निःशुल्क स्वस्थकर, पौष्टिक विद्यालय भोजनमा पहुँच हुने छ र यसका लागि कोलोराडोका मतदाताहरूद्वारा स्वीकृत Healthy School Meals for All (सबैजनाका लागि स्वस्थकर विद्यालय भोजन) कार्यक्रमलाई धन्यवाद छ ! Healthy School Meals for All कार्यक्रममार्फत सबै DPS विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भोजन गराइने भए तापनि DPS उपलब्ध संघीय कोषमा पूर्ण पहुँच प्राप्त गर्छ भनी सुनिश्चित गर्नका लागि परिवारहरूले अझै पनि फाराम भर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसले परिवारहरूलाई के अर्थ राख्छ:

 • कृपया You Benefit! फाराम (पहिले भोजन आवेदन भनिने) भर्न जारी राख्नुहोस् । हामी सबै DPS परिवारहरूलाई 2023-24 विद्यालय वर्षका लागि दर्ता गर्ने बेला You Benefit! फाराम भर्न अनुरोध गर्छौँ । फाराम भर्नुभयो भने तपाईंले हामीलाई विद्यार्थीहरूका लागि भोजन र अन्य पौष्टिक कार्यक्रमहरूको लागत समेट्न सबै उपलब्ध कोषमा पहुँच गर्नमा मद्दत गर्नु हुने छ ।
 • You Benefit! फाराम भर्ने परिवारहरू छुटप्राप्त विद्यालय शुल्क, कक्षामा चाहिने सामग्री, बस पास, उपयोगिता सहायता र थप कुराहरू प्राप्त गर्न योग्य ठहरिन सक्नुहुन्छ !
 • यस फाराममा उपलब्ध गराइएका सबै घरायसी आम्दानीसम्बन्धी जानकारी कानुनद्वारा कडाइका साथ गोपनीय र सुरक्षित राखिन्छ । परिवारका सबै बालबालिकाहरूका लागि एउटामात्र फाराम आवश्यक पर्छ । फाराम भर्दा अध्यागमन, आप्रवासी, नागरिकता वा शरणार्थी स्थिति आवश्यक पर्दैन ।

अङ्ग्रेजीस्पेनिस भाषामा रहेको छोटो भिडियो, यो प्रचार पुस्तिका (पृष्ठ 2 मा स्पेनिस भाषामा दिइएको छ) वा Healthy School Meals for All कार्यक्रमको वेबसाइट हेरेर Healthy School Meals for All कार्यक्रमका बारेमा थप कुराहरू जान्नुहोस् ।

तपाईंसँग You Benefit! फाराम भर्ने सम्बन्धमा प्रश्नहरू छन् भने, कृपया 720-423-5600 मा कल गरेर वा foodservices@dpsk12.org इनबक्समा इमेल गरेर DPS Food & Nutrition Services (खाद्य तथा पोषण सेवा) विभागलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

भवदीय,

Theresa Hafner
कार्यकारी निर्देशक, DPS खाद्य तथा पोषण सेवा विभाग

Healthy School Meals for All (Des repas scolaires sains pour tous) : Remplissez le formulaire You Benefit! lors de l’inscription

Chers parents d’élèves DPS,

Tous les élèves de DPS auront accès à des repas scolaires sains et nutritifs gratuits à partir de l’année scolaire 2023-24 grâce au programme Healthy School Meals for All approuvé par les électeurs du Colorado ! Alors que les repas seront fournis gratuitement à tous les élèves de DPS grâce au programme Healthy School Meals for All, les familles devront néanmoins remplir un formulaire pour s’assurer que DPS bénéficie d’un accès complet au financement fédéral disponible.

Ce que cela signifie pour les familles :

 • Veuillez continuer à remplir le formulaire You Benefit! (anciennement appelé Meals Application). Nous demandons à toutes les familles de DPS de bien vouloir remplir le formulaire You Benefit! lors de l’inscription pour l’année scolaire 2023-24. En remplissant le formulaire, vous nous aiderez à accéder à tous les fonds disponibles pour couvrir le coût des repas, et d’autres programmes nutritionnels pour les élèves.
 • Les familles qui remplissent le formulaire You Benefit! peuvent bénéficier de réductions sur les frais de scolarité, le matériel scolaire, les cartes de bus, l’aide aux services publics et bien d’autres choses encore !
 • Toutes les informations sur les revenus du ménage fournies par le biais de ce formulaire sont strictement confidentielles et protégées par la loi. Un seul formulaire est nécessaire pour tous les enfants du foyer. Le statut d’immigrant, de migrant, de citoyen ou de réfugié n’est pas requis pour remplir le formulaire.

Pour en savoir plus sur le programme Healthy School Meals for All, consultez une courte vidéo en anglais et espagnol, ce dépliant (l’espagnol se trouve à la page 2), ou visitez le site web de Healthy School Meals for All.

Si vous avez des questions sur la manière de remplir le formulaire You Benefit!, veuillez contacter le département DPS Food & Nutrition Services en appelant le 720-423-5600 ou en envoyant un mail à l’adresse foodservices@dpsk12.org.

Sincères salutations,

Theresa Hafner
Directeur exécutif des Services d’alimentation et nutrition

Healthy School Meals for All(全体健康校餐):注册时完成您的 You Benefit! 表格

尊敬的 DPS 学生家长:

得益于 Colorado 选民通过的 Healthy School Meals for All 计划,自 2023-24 学年起,DPS 的所有学生都可以免费获得健康、营养的校餐!虽然将通过 Healthy School Meals for All 向所有 DPS 学生免费提供膳食,但家庭仍需要填写一份表格,以确保 DPS 能够获得所有可用的联邦资助。

这对家长来说意味着:

 • 请继续填写 You Benefit! 表格(先前称为“膳食申请”)。我们恳请所有 DPS 家长在 2023-24 学年注册期间完成填写 You Benefit! 表格。填写表格即是在帮助我们获得所有可用资助,以支付学生的膳食费用和其他营养计划。
 • 填写 You Benefit! 表格 即可能有资格获得折扣学费、课堂材料、公交车通行证、水电燃气费支持等!
 • 表格中所提供的所有家庭收入信息均严格保密并受法律保护。同一家庭中所有孩子只需要一份表格。填写表格时不需要移民、移居、公民或难民身份。

如需了解有关 Healthy School Meals for All 计划的更多信息,请查简介视频(提供英语西班牙语版)、此传单(第 2 页为西班牙语版)或访问 Healthy School Meals for All 网站

如果您对填写 You Benefit! 表格有疑问,请致电 720-423-5600 或发送电子邮件至 foodservices@dpsk12.org 联系 DPS 膳食与营养服务部。

谨致问候!

Theresa Hafner
DPS 膳食与营养服务部执行主任