Find COVID-19 guidance, testing and vaccine information.

search

Please Complete the DPS Your Voice/Tu Voz Student and Family Surveys by Oct. 8

Sep. 27, 2021
 
Dr. Alex Marrero outside of a school with a class
Charles M. Schenck Community School (CMS)

We’d like to hear from you! The DPS Your Voice/Tu Voz Student and Family Surveys are an opportunity to share about your DPS experience. Please complete the student and family surveys by Friday, Oct. 8 to let us know your thoughts. Responses to the survey inform decisions on how we can better serve our DPS community.

Students can submit their responses using the link they received in their DPS email account.

Take the Family Survey »

Completen las encuestas Su voz para estudiantes y familias de DPS antes del 8 de octubre

¡Nos gustaría escuchar su opinión! Las encuestas Su voz para estudiantes y familias de DPS son la oportunidad de compartir sus experiencias en DPS. Les pedimos que llenen las encuestas para estudiantes y familias antes del 8 de octubre y compartan su opinión. Las respuestas de la encuesta se usan para tomar decisiones sobre la manera de servir mejor a nuestra comunidad de DPS.

Los estudiantes pueden compartir sus respuestas mediante el enlace que recibieron en su cuenta de correo electrónico de DPS.

Llenen la encuesta para las familias »

يرجى استكمال استبيان الطلاب وأولياء الأمور قبل 8 أكتوبر

نتطلع إلى أرائكم! تشكل استبيانات الطلاب وأولياء الأمور فرصة لمشاركة معلومات عن تجاربكم في مدارس دنفر العامة. يرجى استكمال استبيانات الطلاب وأولياء الأمور قبل 8 أكتوبر لمشاركة أفكاركم معنا. الردود التي تردنا في الاستبيانات تساعدنا على تقديم خدمة أفضل لمجتمع DPS.

يستطيع الطلاب تسليم ردودهم عبر الرابط الذي وصل إليهم في بريدهم الإلكتروني.

شارك في استبيان أولياء الأمور »

Vui lòng Hoàn tất Bản Khảo sát ‘Tiếng nói của Quý vị/Các em’ dành cho Học sinh và Gia đình DPS trễ nhất vào ngày 8 tháng Mười

Chúng tôi muốn biết ý kiến của quý vị! Bản Khảo sát “Tiếng nói của Quý vị/Các em” dành cho Học sinh và Gia đình là cơ hội để chia sẻ trải nghiệm của quý vị về DPS. Vui lòng hoàn tất các bản khảo sát dành cho học sinh và gia đình trễ nhất vào Thứ Sáu, ngày 8 tháng Mười để cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị. Các câu trả lời khảo sát sẽ giúp chúng tôi quyết định cách thức chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng DPS tốt hơn.

Học sinh có thể nộp câu trả lời của mình bằng cách sử dụng đường liên kết mà các em nhận được trong tài khoản email DPS của mình.

Hoàn tất Bản Khảo sát dành cho Gia đình »