search

DPS Board of Education votes on Declining Enrollment plan

Nov. 17, 2022
 
Plastic cups filled with colorful crayons on a wooden desk.

November 17, 2022

 

Dear DPS families,

This evening, just before the Denver Public Schools (DPS) Board of Education voted on the Declining Enrollment plan, I adjusted the list of recommended schools for consolidation to just two, Denver Discovery School (DDS) and Math and Science Leadership Academy (MSLA). Last week, I pared down the original recommendation from 10 schools to five. All of these efforts were made, including my adjustments to the recommendations, to ensure that our students are able to receive the quality education and support services they deserve, while at the same time starting to address the $36 million budget shortfall that is anticipated for us over the next three years.

This evening, Board members voted not to approve this plan. Rest assured that my team and I will continue to do our best to provide all of our students with the best educational opportunities we can provide. We will also continue to be as fiscally responsible as we can, given the current budgetary situation.

I want to thank the administrators and staff at each of the ten schools for their work during this process. The budget crisis that we are facing as a District is not expected to go away. Following their vote, the Board pledged to provide direction to move the District forward. I look forward to engaging with the community and with the Board to develop other ways that we can address the crisis.

Sincerely, 

 

Dr. Alex Marrero
DPS Superintendent

17 de noviembre de 2022

 

Apreciadas familias de DPS:

Esta noche, justo antes de que el Consejo de Educación de las Escuelas Públicas de Denver (DPS) votara respecto al plan sobre la disminución de inscripción, ajusté la lista de las escuelas recomendadas para consolidación a apenas dos, la Escuela Denver Discovery (DDS) y la Academia de Liderazgo en Matemáticas y Ciencias (MSLA). La semana pasada, reduje la recomendación original de 10 escuelas a cinco. Todos estos esfuerzos, incluyendo mis ajustes a las recomendaciones, se hicieron para garantizar que nuestros estudiantes puedan recibir la educación de calidad y servicios de apoyo que merecen, al tiempo que comenzamos a abordar el déficit presupuestario de $36 millones previsto para nosotros durante los próximos tres años.

Esta noche, los miembros del Consejo votaron por no aprobar este plan. Tengan por seguro que mi equipo y yo seguiremos haciendo nuestro mejor esfuerzo para brindar a todos nuestros estudiantes las mejores oportunidades educativas posibles. También seguiremos siendo lo más responsables que podamos a nivel fiscal, considerando la situación presupuestaria actual.

Quiero agradecer a los administradores y al personal de cada una de las diez escuelas por su trabajo durante este proceso. No se espera que la crisis presupuestaria que enfrentamos como Distrito desaparezca. Después de su voto, la Junta se comprometió a proporcionar dirección para hacer avanzar al Distrito. Espero comprometerme con la comunidad y con la Junta para desarrollar otras formas en que podamos abordar la crisis.

Atentamente. 

 

Dr. Alex Marrero
Superintendente de DPS

17 نوفمبر 2022

 

أولياء الأمور الأعزاء،

قمت هذا المساء وقبل اجتماع مجلس تعليم مدارس دنفر العامة بتعديل قائمة المدارس الموصى بدمجها إلى مدرستين فقط وهما Denver Discovery School وMath and Science Leadership Academy. وفي الأسبوع الماضي قمت بخفض المدارس الموصى بدمجها من 10 إلى خمس مدارس. قمت بهذه الجهود بما في ذلك التعديلات على التوصيات لضمان حصول طلابنا على تعليم متميز وخدمات الدعم التي يستحقونها مع البدء في الوقت ذاته في التعامل في عجز الميزانية المقدر بـ 36 مليون دولار المتوقع على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وصوت مجلس التعليم هذا المساء بعدم التصديق على هذه الخطة. أود أن أطمئنكم أنني وفريقي سنواصل بذل قصارى جهدنا لتزويد جميع الطلاب بأفضل فرص تعليمية ممكنة، سنواصل أيضاً أن نتحلى بالمسؤولية المالية بأكبر قدر ممكن في ضوء وضع الميزانية الحالي.

أود أن أتوجه بالشكر إلى فريق العمل الإداري والموظفين والمعلمين في كل مدرسة من المدارس العشر لما قاموا به من جهد خلال هذه العملية. إن أزمة الميزانية التي نواجهها كمنطقة تعليمية لا يتوقع أن تنتهي. وبعد التصويت، تعهد مجلس التعليم بتقديم التوجيهات للنهوض بالمنطقة التعليمية. أتطلع إلى التشاور مع أفراد المجتمع ومجلس التعليم للتوصل إلى طرق أخرى للتعامل مع الأزمة.

 د. أليكس ماريرو

 

المدير العام لمدارس دنفر العامة

Ngày 17 Tháng Mười Một, 2022

 

Kính gửi các gia đình DPS,

Chiều nay, ngay trước khi Hội đồng Giáo dục của Học khu Công lập Denver (DPS) bỏ phiếu cho kế hoạch về vấn đề Giảm Ghi danh, tôi đã điều chỉnh danh sách các trường được đề xuất hợp nhất xuống còn hai trường, Trường Denver Discovery (DDS) và Học viện Lãnh đạo Toán và Khoa học (MSLA). Tuần trước, tôi đã giảm đề xuất ban đầu từ 10 trường xuống còn 5 trường. Tất cả những nỗ lực này đã được thực hiện, bao gồm cả những điều chỉnh của tôi đối với các đề xuất, nhằm bảo đảm học sinh của chúng ta có thể nhận được chương trình giáo dục và dịch vụ hỗ trợ chất lượng mà các em xứng đáng được hưởng, đồng thời bắt đầu giải quyết khoản thiếu hụt ngân sách $36 triệu được dự kiến sẽ xảy ra với chúng tôi trong ba năm tới.

Chiều nay, các thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu không phê chuẩn kế hoạch này. Xin hãy yên tâm rằng đội ngũ của tôi và tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cung cấp cho tất cả học sinh của chúng ta những cơ hội giáo dục tốt nhất có thể. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm về tài chính nhiều nhất có thể, với tình hình ngân sách hiện tại.

Tôi xin cám ơn các nhà quản lý và nhân viên tại mỗi trong số mười trường này vì việc làm của họ trong suốt quá trình này. Khủng hoảng về ngân sách mà Học khu chúng ta đang đối mặt được dự kiến sẽ không biến mất. Sau khi bỏ phiếu, Hội đồng đã cam kết sẽ cung cấp chỉ đạo để đưa Học khu tiến về phía trước. Tôi rất mong được tham gia với cộng đồng và với Hội đồng để cùng lập ra những phương cách khác nhằm giải quyết khủng hoảng.

Trân trọng, 

 

Alex Marrero
Giám đốc học khu DPS