Community Feedback & Survey Results

In May, DPS asked families and students to take a survey about how remote learning was going during the spring, and to understand their priorities as the district starts to plan for the next school year. The Return to School Workgroup used the essential community feedback we received through the survey to create the three possible schedule options that we shared with the community on Friday, May 29. On Monday, June 1, we launched our next survey for families (along with a separate survey for staff), which focuses on the scheduling options and what needs families anticipate in order for the return-to-school plan to be effective. 

Now that we have updated health guidance, we have released a third survey, to understand how many students prefer in-person or online school for next year, as well as information about their transportation and technology needs. That survey will be open through July 10.

View Results » May 12 Remote Learning Survey
View Results » June 1 Remote Learning Survey
Take Survey » June 26 School & Transportation Survey

Annual Family Update

Annual Family Update is the online registration process where families review and verify their household information prior to the beginning of school. Registration opens on July 20. For more information about Annual Family Update, visit our SchoolChoice website or call the Enrollment Services Hotline at 720-423-3493.

Resultados de la encuesta para recopilar comentarios de la comunidad

En mayo, DPS solicitó a las familias y a los estudiantes que completaran una encuesta para conocer la dinámica del aprendizaje a distancia durante la primavera y para entender sus prioridades a medida que el Distrito inicia los planes para el próximo año escolar. El Grupo de trabajo para el regreso a clases se sirvió de los comentarios esenciales que recibimos de la comunidad a través de la encuesta para crear las tres posibles opciones de horarios, que compartimos con la comunidad el viernes, 29 de mayo. El lunes, 1 de junio, lanzamos nuestra siguiente encuesta para las familias (junto con una encuesta aparte para el personal), que se concentra en las opciones de horarios y las necesidades que las familias anticipan para que el plan de regreso a clases sea eficaz.

Ahora que contamos con las nuevas pautas sanitarias, hemos lanzado una tercera encuesta para entender cuántos estudiantes prefieren una instrucción presencial o en línea para el próximo año escolar, así como también información sobre sus necesidades de transporte y tecnología. Dicha encuesta permanecerá disponible hasta el 10 de julio.

Ver resultados » Encuesta sobre el aprendizaje a distancia del 12 de mayo
Ver resultados » Encuesta sobre el aprendizaje a distancia del 1 de junio
Llenen la encuesta » Encuesta sobre la instrucción y el transporte del 26 de junio

Actualización familiar anual

La actualización familiar anual es el proceso de inscripciones en línea a través del cual las familias pueden revisar y verificar la información de sus hogares antes del inicio de clases. Las inscripciones comienzan el 20 de julio. Para obtener más información sobre la actualización familiar anual, visiten nuestro sitio web de EscojoMiEscuela o llamen a la línea directa de Servicios de Inscripciones al 720-423-3493.

التحديث الأسري السنوي

التحديث الأسري السنوي هو عملية التسجيل على الإنترنت التي تقوم بها الأسر حين تراجع معلومات الأسرة وتتحقق منها قبل بدء الدراسة. يبدأ التسجيل في 20 يوليو. لمزيد من المعلومات عن التحديث الأسري السنوي، يرجى زيارة موقع SchoolChoice او اتصل بالخط الساخن لخدمات الالتحاق على الرقم 720.423.3493.

تعليقات المجتمع ونتائج الاستبيانات

طلبنا من أسر وطلاب DPS في مايو الماضي المشاركة في استبيان حول تجربة التعلم عن بعد في الربيع الماضي ولفهم أولوياتهم في الوقت الذي تخطط فيه المنطقة التعليمية للعام الدراسي المقبل. قامت مجموعة عمل العودة للمدارس بالاستعانة بتعليقات المجتمع التي وصلتنا عبر الاستبيان لوضع ثلاث خيارات محتملة للجدول الدراسي التي شاركناها مع المجتمع يوم الجمعة 29 مايو. وفي يوم الاثنين 1 يونيو، أطلقنا الاستبيان التالي للأسر (بجانب استبيان منفصل للموظفين)، يركز على خيارات الجدول الدراسي والاحتياجات التي تتوقعها الأسر لكي تكون خطة العودة للمدارس فعالة.

والآن وبعد أن وصلتنا توجيهات صحية محدثة، فقد أطلقنا استبياناً ثالثاً للتعرف على عدد الطلاب الذين يفضلون الدراسة في الفصول أو على الإنترنت للعام القادم بجانب معلومات عن المواصلات واحتياجات التكنولوجيا. سيظل هذا الاستبيان متاحاً حتى 10 يوليو المقبل.

استعرض النتائج » 12 مايو، استبيان التعلم عن بعد
استعرض النتائج » 1 يونيو، استبيان التعلم عن بعد
شارك في الاستبيان » 26 يونيو، استبيان المدارس والمواصلات

Phản hồi của Cộng đồng & Kết quả Khảo sát

Vào Tháng Năm, DPS đã yêu cầu các gia đình và học sinh tham gia một cuộc khảo sát về việc học tập từ xa đã diễn ra như thế nào trong mùa xuân, và để hiểu rõ về các ưu tiên của họ khi học khu bắt đầu lên kế hoạch cho năm học tiếp theo. Nhóm công tác Quay lại Trường học đã sử dụng phản hồi cộng đồng thiết yếu mà chúng tôi nhận được thông qua khảo sát để tạo ra ba lựa chọn lịch học khả dĩ mà chúng tôi đã chia sẻ với cộng đồng vào thứ Sáu ngày 29 Tháng Năm. Vào Thứ Hai, ngày 1 Tháng Sáu, chúng tôi đã tiến hành cuộc khảo sát tiếp theo cho các gia đình (cùng với một cuộc khảo sát riêng cho nhân viên), trong đó tập trung vào các lựa chọn lịch học và những nhu cầu dự kiến của gia đình để kế hoạch quay lại trường học có hiệu quả.

Bây giờ, khi chúng tôi đã cập nhật hướng dẫn về sức khỏe, chúng tôi đã công bố một cuộc khảo sát thứ ba, để hiểu xem có bao nhiêu học sinh muốn học trên lớp hoặc học trực tuyến trong năm học tới, cũng như thông tin về nhu cầu chuyên chở và công nghệ của các em. Cuộc khảo sát đó sẽ được thực hiện đến ngày 10 Tháng Bảy.

Xem Kết quả » Khảo sát Học tập Từ xa Ngày 12 Tháng Năm
Xem Kết quả » Khảo sát Học tập Từ xa Ngày 1 Tháng Sáu
Thực hiện Khảo sát » Khảo sát về Trường học & Dịch vụ Chuyên chở Ngày 26 Tháng Sáu

Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm

Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm là quy trình đăng ký trực tuyến nơi các gia đình xem xét và xác minh thông tin hộ gia đình của họ trước khi bắt đầu năm học. Mở cửa Đăng ký vào ngày 20 Tháng Bảy. Để biết thêm thông tin về Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm, hãy truy cập trang web SchoolChoice của chúng tôi hoặc gọi Đường dây nóng Dịch vụ Ghi danh theo số 720-423-3493.