search

Community Feedback & Survey Results

In May, DPS asked families and students to take a survey about how remote learning was going during the spring, and to understand their priorities as the district starts to plan for the next school year. The Return to School Workgroup used the essential community feedback we received through the survey to create the three possible schedule options that we shared with the community on Friday, May 29. On Monday, June 1, we launched our next survey for families (along with a separate survey for staff), which focuses on the scheduling options and what needs families anticipate in order for the return-to-school plan to be effective. 

Now that we have updated health guidance, we have released a third survey, to understand how many students prefer in-person or online school for next year, as well as information about their transportation and technology needs.

View Results » May 12 Remote Learning Survey
View Results » June 1 Remote Learning Survey
View Results » July 8 Enrollment Preference Survey

Annual Family Update

Annual Family Update is the online registration process where families review and verify their household information prior to the beginning of school. Registration opens on July 27. For more information about Annual Family Update, visit our SchoolChoice website or call the Enrollment Services Hotline at 720-423-3493.

Resultados de la encuesta para recopilar comentarios de la comunidad

En mayo, DPS solicitó a las familias y a los estudiantes que completaran una encuesta para conocer la dinámica del aprendizaje a distancia durante la primavera y para entender sus prioridades a medida que el Distrito inicia los planes para el próximo año escolar. El Grupo de trabajo para el regreso a clases se sirvió de los comentarios esenciales que recibimos de la comunidad a través de la encuesta para crear las tres posibles opciones de horarios, que compartimos con la comunidad el viernes, 29 de mayo. El lunes, 1 de junio, lanzamos nuestra siguiente encuesta para las familias (junto con una encuesta aparte para el personal), que se concentra en las opciones de horarios y las necesidades que las familias anticipan para que el plan de regreso a clases sea eficaz.

Ahora que contamos con las nuevas pautas sanitarias, hemos lanzado una tercera encuesta para entender cuántos estudiantes prefieren una instrucción presencial o en línea para el próximo año escolar, así como también información sobre sus necesidades de transporte y tecnología.

Ver resultados » Encuesta sobre el aprendizaje a distancia del 12 de mayo
Ver resultados » Encuesta sobre el aprendizaje a distancia del 1 de junio

Actualización familiar anual

La actualización familiar anual es el proceso de inscripciones en línea a través del cual las familias pueden revisar y verificar la información de sus hogares antes del inicio de clases. Las inscripciones comienzan el 27 de julio. Para obtener más información sobre la actualización familiar anual, visiten nuestro sitio web de EscojoMiEscuela o llamen a la línea directa de Servicios de Inscripciones al 720-423-3493.

التحديث الأسري السنوي

التحديث الأسري السنوي هو عملية التسجيل على الإنترنت التي تقوم بها الأسر حين تراجع معلومات الأسرة وتتحقق منها قبل بدء الدراسة. يبدأ التسجيل في 27 يوليو. لمزيد من المعلومات عن التحديث الأسري السنوي، يرجى زيارة موقع SchoolChoice او اتصل بالخط الساخن لخدمات الالتحاق على الرقم 720.423.3493.

تعليقات المجتمع ونتائج الاستبيانات

طلبنا من أسر وطلاب DPS في مايو الماضي المشاركة في استبيان حول تجربة التعلم عن بعد في الربيع الماضي ولفهم أولوياتهم في الوقت الذي تخطط فيه المنطقة التعليمية للعام الدراسي المقبل. قامت مجموعة عمل العودة للمدارس بالاستعانة بتعليقات المجتمع التي وصلتنا عبر الاستبيان لوضع ثلاث خيارات محتملة للجدول الدراسي التي شاركناها مع المجتمع يوم الجمعة 29 مايو. وفي يوم الاثنين 1 يونيو، أطلقنا الاستبيان التالي للأسر (بجانب استبيان منفصل للموظفين)، يركز على خيارات الجدول الدراسي والاحتياجات التي تتوقعها الأسر لكي تكون خطة العودة للمدارس فعالة.

والآن وبعد أن وصلتنا توجيهات صحية محدثة، فقد أطلقنا استبياناً ثالثاً للتعرف على عدد الطلاب الذين يفضلون الدراسة في الفصول أو على الإنترنت للعام القادم بجانب معلومات عن المواصلات واحتياجات التكنولوجيا.

استعرض النتائج » 12 مايو، استبيان التعلم عن بعد
استعرض النتائج » 1 يونيو، استبيان التعلم عن بعد

Phản hồi của Cộng đồng & Kết quả Khảo sát

Vào Tháng Năm, DPS đã yêu cầu các gia đình và học sinh tham gia một cuộc khảo sát về việc học tập từ xa đã diễn ra như thế nào trong mùa xuân, và để hiểu rõ về các ưu tiên của họ khi học khu bắt đầu lên kế hoạch cho năm học tiếp theo. Nhóm công tác Quay lại Trường học đã sử dụng phản hồi cộng đồng thiết yếu mà chúng tôi nhận được thông qua khảo sát để tạo ra ba lựa chọn lịch học khả dĩ mà chúng tôi đã chia sẻ với cộng đồng vào thứ Sáu ngày 29 Tháng Năm. Vào Thứ Hai, ngày 1 Tháng Sáu, chúng tôi đã tiến hành cuộc khảo sát tiếp theo cho các gia đình (cùng với một cuộc khảo sát riêng cho nhân viên), trong đó tập trung vào các lựa chọn lịch học và những nhu cầu dự kiến của gia đình để kế hoạch quay lại trường học có hiệu quả.

Bây giờ, khi chúng tôi đã cập nhật hướng dẫn về sức khỏe, chúng tôi đã công bố một cuộc khảo sát thứ ba, để hiểu xem có bao nhiêu học sinh muốn học trên lớp hoặc học trực tuyến trong năm học tới, cũng như thông tin về nhu cầu chuyên chở và công nghệ của các em.

Xem Kết quả » Khảo sát Học tập Từ xa Ngày 12 Tháng Năm
Xem Kết quả » Khảo sát Học tập Từ xa Ngày 1 Tháng Sáu

Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm

Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm là quy trình đăng ký trực tuyến nơi các gia đình xem xét và xác minh thông tin hộ gia đình của họ trước khi bắt đầu năm học. Mở cửa Đăng ký vào ngày 27 Tháng Bảy. Để biết thêm thông tin về Cập nhật Thông tin Gia đình Hàng năm, hãy truy cập trang web SchoolChoice của chúng tôi hoặc gọi Đường dây nóng Dịch vụ Ghi danh theo số 720-423-3493.

Fikradaha Bulshada iyo Natiijooyinka Xog aruurinta

Bishii Maayo, DPS waxay waydiisay qoysaska iyo ardayda inay ka qaybgalaan xog aruurin lagu raadinaayo sida waxbarashada oonleenka ah u socotay xiligii gu’ga, loona fahmo muhiimada ay waalidku leeyihiin ayadoo degmadu bilaabaysay qorshaha sanad dugsiyeedka soo socda. Kooxda shaqada ee Ku Laabashada Dugsiga ayaa u adeegsaday fikradaha muhiimka ah ee aan bulshada uga aruurinay xog aruurinta si loo abuuro sadex dookh oo jadwalada suuragalkaa ah kuwaasoo aan bulshada usoo bandhignay Jamcadii, Maayo 29. Maalintii Isniinta, Juun 1, waxaan biloownay xog aruurintii labaad oo qoysaska ka qaaday (oo ay la socoto xog aruurin gaar ah oo shaqaalaha lagu samaynaayay), taasoo diirada saaraysay dookhyada jadwalaynta iyo noocyada baahiyaha qoysasku doonayaan in lagu daro qorshaha ku laabashada dugsiga si uu mid waxtar leh u noqdo.

Hadda oon helnay tilmaan caafimaad oo cusub, waxaan biloownay xog aruurin sadexaad, si aan u fahano tirada ardayda doonaysa waxbarashada tooska ah ama waxbarashada oonleenka ah sanad dugsiyeedka soo socda, iyo sidoo kale xog ku saabsan baahiyahooda gaadiidka iyo tignooloojiyada.

Arag natiijooyinka » Maayo 12 Xog Aruurinta Waxbarashada Oonleenka ah
Arag natiijooyinka » Juun 1 Waxbarashada Oonleenka ah

Warbixinta Qoyska ee Sanadlaha ah

Warbixinta Qoyska ee Sanadlaha ah waa nidaam diiwaan galin oonleen ah kaasoo qoysasku ay akhriyaan ayna xaqiijiytaan xogta gurigooda kahor intaan dugsigu bilaaban. Diiwaan galinta ayaa furmaysa Luuliyo 27. Wixii xog dheeraad ah oo ku saabsan Warbixinta Qoyska ee Sanadlaha ah, booqo webseetkeena SchoolChoice ama wac Laynka Tooska ah ee Adeegyada Diiwaan galinta oo ah 720-423-3493.

የማኅበረሰብ ግብረመልስ እና የዳሰሳ ጥናት ውጤቶች

ሜይ ወቅት፣ DPS የስፕሪንግ ወቅት ርቀት ትምህርቱ እንዴት እንደነበር እና ዲስትሪክቱ ለሚቀጥለው የትምህርት ዓመት ሲያቅድ ተቀዳሚ ትኩረቶቻቸው ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ወላጆችንና ተማሪዎችን ጠይቆ ነበር። ወደ ት/ቤት የመመለስ ሥራ ቡድን በዳሰሳ መጠይቁ ያገኘውን ወሳኝ የማኅበረሰብ ግብረ መልስ አርብ ሜይ 29 ያጋራናችሁን ሦስት የጊዜ ሠሌዳ አማራጮችን ለመፍጠር ተጠቅመውበታል። ጁን 1 ሰኞ ዕለት ቀጣዩን የቤተሰቦች ዳሰሳ መጠይቅ (ለሠረታኞ ከተለየ መጠይቅ ጋር) አስጀምረናል። ይህም በጊዜ ሠሌዳ አማራጮች እና ወደ ትምህርት ቤት የመመለሱ እቅድ ውጤታማ ይሆን ዘንድ ምን ፍላጎቶች እንዳሏቸው በማወቅ ላይ የሚያተኩር ነው።

አሁን የተሻሻለ የጤና መመሪያ አለን እናም በሚቀጥለው የምህርት ዓመት ምን ያህል ተማሪዎች በአካል በክፍል ውስጥ ቁጭ ብለው ወይም በቤታቸው በመስመር-ላይ ለመማር እንደሚመርጥ ለመረዳት እንዲሁም የአውቶብስ የትራንስፖርት እና የቴክኖሎጂ ፍላጎቶች መረጃዎችን ለማግኘት ሦስተኛ የዳሰሳ ጥናት መጠይቅ ለቅቀናል።

ውጤቶችን ይዩ » የሜይ 12 የርቀት ትምህርት ዳሰሳ ጥናት
ውጤቶችን ይዩ » የጂን 1 የርቀት ትምህርት ዳሰሳ ጥናት

ዓመታዊ የቤተሰብ ዝመና (Update)

ዓመታዊ የቤተሰብ ዝመና ቤተሰቦች የቤተሰባቸውን መረጃን ት/ቤት ከመጀመሩ በፊት በመስመር-ላይ የሚያዩበት እና የሚያረጋግጡበት የመስመር ላይ የምዝገባ ሂደት ነው። ምዝገባ ጁላይ 27 ይጀምራል። ስለ ዓመታዊ የቤተሰብ ዝመና ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት የት/ቤት ምርጫ ድር ጣቢያችን ይጎብኙ ወይም የምዝገባ አገልግሎት ቀጥታ መስመር ወደሆነው ወደ 720-423-3493 ይደውሉ።

समुदायको पृष्ठपोषण र सर्वेक्षणका नतिजाहरू

मे महिनामा, डिपिएसले परिवारहरू र विद्यार्थीहरूलाई वसन्त ऋतुमा दूर सिकाइ कस्तो रह्यो र डिस्ट्रिक्टले आगामी स्कूल वर्षका लागि योजना गर्न सुरु गर्दै गर्दा उनीहरूका प्राथमिकताहरू बुझ्नका लागि सर्वेक्षण लिन अनुरोध गरेको थियो। हामीले सर्वेक्षण मार्फत प्राप्त गरेको आवश्यक समुदाय पृष्ठपोषणलाई स्कूल फिर्ती कार्यसमूहले तीनवटा सम्भावित तालिका विकल्पहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गऱ्यो जुन हामीले मे २९ शुक्रबारका दिन समुदायसँग साझा गरिसक्यौँ। जुन १, सोमबारका दिन हामीलेपरिवारहरूका लागि अर्को सर्वेक्षण (स्टाफका लागि भिन्न सर्वेक्षण सँगसँगै) शुभारम्भ गऱ्यौँ, जसले कार्यतालिका निर्माण विकल्पहरूमा र स्कूल-फिर्ती योजनालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि परिवारहरूले कस्ता किसिमका आवश्यकताहरूको अपेक्षा गरेका छन् भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्छ।

अब हामीले स्वास्थ्य मार्गदर्शन अद्यावधिक गरेका छौँ, साथै आगामी स्कूल वर्षका लागि कति विद्यार्थीहरूले व्यक्ति-उपस्थित वा अनलाइन स्कूल चाहन्छन् बुझ्न तथा उनीहरूका यातायात एवम् प्रविधि आवश्यकताहरूबारे जानकारीका लागि तेस्रो सर्वेक्षण जारी गरेका छौँ।

नतिजाहरू हेर्नुहोस् » मे १२ को दूर सिकाइ सर्वेक्षण
नतिजाहरू हेर्नुहोस् » जुन १ को दूर सिकाइ सर्वेक्षण

वार्षिक परिवार अपडेट

वार्षिक परिवार अपडेट अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया हो जहाँ स्कूल सुरु हुनुभन्दा पहिले परिवारहरूले आफ्नो घरपरिवारको जानकारी समीक्षा र प्रमाणीकरण गर्छन्। रजिस्ट्रेसन जुलाइ २७ मा खुल्छ। वार्षिक परिवार अपडेटका विषयमा बढी जानकारीका लागि हाम्रो स्कूल रोजार्इ वेबसाइट हेर्नुहोस् वा ७२०-४२३-३४९३ मा भर्ना सेवा हटलाइनलाई फोन गर्नुहोस्।

Отзывы членов сообщества и результаты опроса

В мае администрация Государственных школ Денвера (DPS) предложила учащимся и их семьям поучаствовать в опросе, чтобы узнать, насколько удачно проходило дистанционное обучение весной и определить приоритетные задачи округа при планировании следующего учебного года. Рабочая группа по возобновлению стационарного обучения взяла за основу результаты опроса членов сообщества, чтобы разработать три возможных варианта школьного расписания, которые были представлены для ознакомления в пятницу, 29 мая. В понедельник, 1 июня, мы запустили следующий опрос для семей (одновременно с отдельным опросом для сотрудников), чтобы определить предпочтительный вариант школьного расписания и потребности семей, которые необходимо учесть для успешной реализации плана возобновления обучения.

После обновления руководства органами здравоохранения мы запустили третий опрос, чтобы понять, какое количество учащихся предпочитают стационарное или онлайн-обучение в следующем учебном году, а также получить информацию о востребованности транспортных и технических услуг.

Просмотреть результаты » Опрос на тему дистанционного обучения от 12 мая
Просмотреть результаты » Опрос на тему дистанционного обучения от 1 июня

Ежегодное обновление информации о семье

Ежегодное обновление информации о семье — это процесс онлайн-регистрации, во время которого семьи проверяют и подтверждают информацию о своей семье до начала обучения. Процесс регистрации начнется 27 июля. Для получения дополнительной информации о ежегодном обновлении информации о семье посетите наш веб-сайт SchoolChoice или позвоните на горячую линию службы регистрации по телефону720-423-3493.

ရပ္ရြာအသုိက္အဝန္း တုံ႔ျပန္ခ်က္ႏွင့္ စစ္တမ္းရလဒ္မ်ား

ခ႐ိုင္မွ လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စတင္စီစဥ္ေနသျဖင့္ ၎တို႔၏ဦးစားေပးမႈမ်ားကို နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေႏြဦးရာသီအတြင္း အေဝးမွသင္ၾကားေရး အေျခအေန မည္သုိ႔ရွိသည္ကို သိရွိရန္ ေမလတြင္ DPS မွ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား စစ္တမ္းတစ္ခု ေျဖဆိုရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေက်ာင္းျပန္တက္ေရာက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႔သည္ ေမလ 29 ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္းႏွင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မွ်ေဝေပးခဲ့သည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အခ်ိန္စာရင္း ေရြးခ်ယ္စရာ သံုးခု ဖန္တီးရန္ စစ္တမ္းမွ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရရွိခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ ရပ္ရြာအသိုက္အဝန္း တံု႔ျပန္ခ်က္ကို အသံုးျပဳခဲ့ပါသည္။ ဇြန္လ 1 ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ (ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးျခားစစ္တမ္းႏွင့္အတူ) ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနာက္စစ္တမ္း တစ္ခုကို စတင္ခဲ့ၿပီး ၎တြင္ အခ်ိန္စာရင္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းျပန္တက္ေရာက္ေရး အစီအစဥ္ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ မိသားစုမ်ားမွ မည္သည္တို႔ကို ျပင္ဆင္ထားရန္ လိုအပ္သည္ကို အေလးေပးထားပါသည္။

ယခု က်န္းမာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားၿပီး လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ကိုယ္တုိင္တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္းေက်ာင္းကို ေက်ာင္းသားမည္မွ် ႏွစ္သက္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏ ႀကိဳပို႔ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ နားလည္ႏုိင္ေစရန္ တတိယစစ္တမ္းတစ္ခုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေကာက္ယူေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

ရလဒ္မ်ားၾကည့္ရန္ » ေမလ 12 ရက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး စစ္တမ္း
ရလဒ္မ်ားၾကည့္ရန္ » ဇြန္လ 1 ရက္ အေဝးမွသင္ၾကားေရး စစ္တမ္း

ႏွစ္စဥ္မိသားစုဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မြမ္းမံျခင္း

ႏွစ္စဥ္မိသားစုဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မြမ္းမံျခင္းမွာ အြန္လုိင္းမွ မွတ္ပုံတင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုေနရာတြင္ မိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ စာသင္ႏွစ္မစမီ မိမိတို႔၏ အိမ္ေထာင္စုအခ်က္အလက္မ်ားကုိ သုံးသပ္အတည္ျပဳႏုိင္ပါသည္။ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ဇူလုိင္လ 27 ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ႏွစ္စဥ္မိသားစုဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိသိရွိလုိပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ေရးဝက္ဘ္ဆုိက္ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ဝန္ေဆာင္မႈ သီးသန္႔ဖုန္းလုိင္း 720-423-3493 သို႔ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။

Avis de la communauté et résultats des enquêtes

En mai, DPS a demandé aux familles et aux élèves de répondre à une enquête sur la façon dont l’enseignement à distance s’est déroulé au printemps, mais également dans le but de comprendre leurs priorités au moment où le district entame la planification de la prochaine année scolaire. Le groupe de travail sur la réouverture des écoles s’est appuyé sur les commentaires essentiels de la communauté que nous avons reçus par le biais de l’enquête pour créer les trois options d’emploi du temps possibles que nous avons partagées avec la communauté le vendredi 29 mai. Le lundi 1er juin, nous avons lancé notre enquête suivante auprès des familles (ainsi qu’une enquête séparée pour le personnel), qui porte sur les options d’emploi du temps et sur les besoins éventuels des familles pour garantir l’efficacité du plan de réouverture des écoles.

Après avoir mis à jour les directives sanitaires, nous avons lancé une troisième enquête pour connaître le nombre d’élèves favorables à l’enseignement en présentiel ou favorables à l’enseignement à distance pour l’année prochaine, ainsi que pour recueillir des informations sur leurs besoins en matière de transport et de technologie.

Afficher les résultats » 12 mai - Enquête sur l’enseignement à distance
Afficher les résultats » 1er juin - Enquête sur l’enseignement à distance

Mise à jour annuelle pour les familles

La mise à jour annuelle pour les familles est la procédure d’inscription en ligne permettant aux familles de vérifier les informations relatives à leur ménage avant la rentrée scolaire. Les inscriptions commencent le 27 juillet. Pour de plus amples informations sur la Mise à jour annuelle pour les familles, visitez notre site Web SchoolChoice ou appelez la ligne d’assistance dédiée aux inscriptions au 720-423-3493.